Traner, vadefugle, måger og terner

Traner_A

Trane – uregelmæssig trækgæst. Ses årligt over mosen. Især ved ’påske-østen’ – vind fra øst i det tidlige forår fra midten af marts til midten af april – ses flokke på op til adskillige hundrede individer trække over mosen. I september gør det samme sig gældende, men i noget mindre omfang.

Observationer af Trane i Dofbasen.

Læs mere om Tranen og hør dens stemme på DOF.

Vadefugle

VibeA

Vibe* – fåtallig yngletrækfugl. Viben holder til på markerne omkring Kildegård. 2-4 par yngler/gør yngleforsøg hvert år, og har gjort det siden 1960’erne og sikkert før. I det meste af 1990’erne var Viben fraværende som ynglefugl, men den er kommet igen i det nye årtusinde.
Der er enkelte dage med træk især om foråret, og der kan være små flokke af rastende viber.

Observationer af Vibe i Dofbasen.

Læs mere om Viben og hør dens stemme på DOF.

 

Skovsneppe  – sjælden vintergæst. 1-2 skovsnepper kan med held ’skræmmes op’ i de mere utilgængelige dele af Smørmosen. Den skulle have ynglet i 1980. I foråret 2020 er den registreret med skumringsflugt.

Dobbeltbekkasin – fåtallig trækfugl. Den ses årligt trækkende, overflyvende eller rastende i mosen. Den er registreret som ynglende i 1968-70 og formodentlig igen i 1973-74. Den har muligvis forladt mosen som ynglested på grund af tilvoksning.

Svaleklire – fåtallig trækfugl. Den ses årligt trækkende, overflyvende eller rastende i mosen.

Fåtallige gæster: Mudderklire, Hjejle

Sjældne gæster:  Lille Præstekrave, Stor Præstekrave, Strandhjejle, Temmincksryle, Enkeltbekkasin, Lille Kobbersneppe, Storspove, Sortklire, Rødben, Hvidklire, Tinksmed

Observationer af Skovsneppe i Dofbasen.

Læs mere om Skovsneppen og hør dens stemme på DOF.

Observationer af Dobbeltbekkasin i Dofbasen.

Læs mere om Dobbelbekkasin og hør dens stemme på DOF.

Observationer af Svaleklire i Dofbasen.

Læs mere om Svaleklire og hør dens stemme på DOF.

Måger

Hættemåge  – almindelig gæst hele året.

Observationer af Hættemåge i Dofbasen.

Læs mere om Hættemågen og hør dens stemme på DOF.

Stormmåge  – almindelig gæst hele året.

Observationer af Stormmåge i Dofbasen.

Læs mere om Stormågen og hør dens stemme på DOF.

Sølvmåge  – almindelig gæst hele året.

 

 

 

Observationer af Sølvmåge i Dofbasen.

Læs mere om Sølvmågen og hør dens stemme på DOF.

Fåtalllige gæster

Svartbag (foto af ungmåge)

 

 

 

 

Sildemåge

 

Terner

 

 

Fjordterne er set fåtalligt fouragerende i Tårnsøen og flere af de mindre moser.

Splitterne er set sjældent fouragerende i Tårnsøen. Det formodes at være individer fra kolonien på Nordhavnstippen eller Peberholm.

Rovterne (foto) er set årligt siden 2015 fouragerende i Tårnsøen. Rovternen har i nogle år rastet fast i Utterslev Mose, og den er truffet flere gange i Sømosen.

 

Kilder til ældre observationer:
Bjarne Jensen (BJ):’Ugler i mosen – En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen’ Martins forlag 1978.
Carsten Rahbek (CR):’Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen’ speciale 1984.

Observationer af Fjordterne i Dofbasen.

Observationer af Splitterne i Dofbasen.

Observationer af Rovterne i Dofbasen.