Smørmosen Syd

Under udarbejdelse

Sø nr. 96

Denne sø ligger lige ved T-krydset, hvor stien har en afgrening mod Hillerødmotorvejen – i daglig tale ‘Novo-stien’. Der er flot udsyn fra stien over hele søen.
Den er omkranset af sump, sumpskov, mose og løvskov (gråpil, båndpil, birk og rødel). En del af bredden er bevokset med rørskov. Vandet er klart og moderat næringsrigt. Der er en veludviklet undervandsvegetation med tornfrøet og tornløs hornblad, korsandemad samt spredte bevoksninger med almindelig blærerod og butbladet vandaks. Artsrigt mht. smådyr med vandmider, krebsdyr, biller, vandtæger, vandnymfer, guldsmede, vårfluer, dansemyg, snegle (stor posthornsnegl og kølskivesnegl meget almindelige) og muslinger.
Padder og krybdyr: Skrubtudse, butsnudet frø, lille og stor vandsalamander – fåtallige. En snog observeret.
Fugle: Blishøne, rørhøne, rørsanger (flere par) og rørspurv. Grågås og gråand forekommer måske ynglende.
Fisk: Skalle, aborre og karuds.

 

Sø nr. 97 og Sø nr. 98

De to søer er en del af den samme oprindelige tørvegrav, der følger den øst-vestgående sti (‘Novo-stien’).

Den er omkranset af sump, hængedynd, sumpskov og løvskov (gråpil, rødel og birk). En stor del af bredden er bevokset med rørskov. Der ligger en ø i den vestlige del af søen. Vandet er klart og moderat næringsrigt.
Der er en sparsom undervandsvegetation med tornløs hornblad, korsandemad samt spredte bevoksninger med almindelig blærerod,  butbladet vandaks, vandseglmos og mosset flydende stjerneløv. Moderat artsrigt mht. smådyr med børsteorm, vandmider, krebsdyr, biller, vandtæger, vandnymfer, dansemyg, snegle og muslinger. Vandbænkebider var dominerende.
Padder og krybdyr: Skrubtudse, butsnudet frø, spidssnudet frø, grøn frø, lille og stor vandsalamander – fåtallige. En snog observeret.
Fugle: Blishøne, rørhøne, rørsanger (flere par) og rørspurv samt nattergal (ikke årligt). Lille lappedykker og gråand forekommer måske ynglende.
Fisk: Skalleog karuds.
En ilder er observeret.

Våbengaards Mose

Mose nr. 99 i kommunens undersøgelse.

Smørmosestien 20 var i mange år ejet af familien Våbengaard, og de boede der året rundt. Det var tre sammenlagte tørvelodder. Ud over sommerhuset var der en række skure. Den øverste del af matriklen, der skrånede op mod Smørmosestien, blev holdt som prydhave.

Det omgivende terræn består af sump, hængedynd, sumpskov og lysåben løvskov (vorte-birk og grå-pil).
I  søen findes en ø, som er groet til med rørsumpplanter og løvtræer. Der er strækningsvis bræmmer
af rørsump langs søbredden.
Vandet moderat næringsrigt. Undervandsvegtationen omfattede spredte bevoksninger af butbladet vandaks, kors-andemad, almindelig blære-rod, liden blærerod, svømmende sumpskærm, vand-seglmos samt ganske lidt tørvemos.
Flydebladsvegetationen var domineret af hvid åkande. Desuden var der spredte bevoksninger af gul åkande, frøbid, vand-pileurt, vandnavle, stor andemad og liden andemad.
Rør-sumpvegetationen var domineret af tagrør og næb-star. Desuden var der bredbladet dun-hammer, stiv star, top-star, blære-star, kær-star, toradet star, dynd-padde-rok, kær-padderok, vejbred-skeblad,
gul iris, kær-mangeløv, smalbladet man-geløv, lyse-siv, glanskapslet siv, sværtevæld, almindelig fredløs,
dusk-fredløs, kær-svolrod, kragefod, vand-skræppe, kær-snerre, vandnavle, kær-fladstjerne, kær-mysse mv.

Smådyrsliv: Artsrigt og varieret med en del arter af børstorme, vandmider, krebsdyr, vand-tæger, døgnfluer, biller, vandnymfer, guldsmede, vårfluer, dansemyg, snegle og muslinger.

Padder og krybdyr: Artsrig paddebestand med 6 ynglende arter: skrubtudse, butsnudet frø, spidssnudet frø, grøn frø, lille vandsalamander og stor vandsalamander. Alle almindelige. Derudover snog, stålorm og almindeligt firben.

Fugle: Gråand, blishøne, rørsanger (flere par) og rørspurv. Krikand er observeret – muligt ynglende i 2007.

 

Store Tårnsø – Fugletårnssøen

 

Sample Content

Lille Tårnsø

 

Sample Content

Søerne 102-104

Utilgængelige søer

 

Sample Content

Tørevegravene 1-5

Utilgængelige søer

 

Tørvegrav 6

 

 

Sample Content

Tørvegrav 7

 

Boghvedeholm Søerne

 

 

Sample Content

Sample Content