Knarand stationær i Stadagersøen

Knaranden har været en sjælden gæst i mosen med fire registreringer i DOF-basen frem til efteråret 2021. Et par blev set i Tårnsøen i slutningen af august. Siden 24. oktober har et par befundet sig i Stadagersøen, og de er her stadig i slutningen af november. Se mere om knarand.

Fredningssager rejst vedr. Gråpilevej 24

Mange besøgende i mosen har sikkert bemærket, at der er kommet ny ejer på Lilleholm. Der er ryddet gevaldigt op i bevoksningerne, der er sat dyrehegn, og der er sat dyr ud.
Ejeren har flere planer, og enten har han selv søgt om fritagelse fra fredningsbestemmelserne eller også har Herlev Kommune og DOF Herlev indgivet indsigelser om overtrædelser.
Han har sat en bøgehæk, et raftehegn og et levende hegn med bl.a. fyr og gran i strid med fredningen.
Han har rettet Gråpilevej ud, udviddet den med mindst 1 m og påfyldt op til 0,5 m materiale på vejen.
At han har spærret vejen for gående og cyklister kører som en politisag.
Han har søgt om at få lov til at opføre en ny beboelsesejendom på 500 m2 og en maskinhal på 600m2. Det er bygninger på 4-8 m i højden hhv. 24 m og 30 m lange. Det må siges at være voldsomt til et fritidslandbrug på 16 tdr. land. Der var besigtigelse med Fredningsnævnet 15. oktober. Afgørelser kommer formodentlig snart.

Ny art for Smør- og Fedtmosen

I dag så Peter G. og Jens M. en ny art for mosen, Lonchura striata. I følge Morten B. Hansen er det en mørk mågefinke en tamform af Lonchura striata. Det kan dog også være en hybrid mellem Lonchura striata og ‘noget andet’. Som det ses på foto er der tale om en udsluppet burfugl, da den har flere ringe på. Den var meget tillidsfuld og satte sig på et tidspunkt på armen. Den så lidt forfjusket ud, formodentlig en ungfugl.

Usædvanlig sommerfugl i mosen

2021 skulle være et godt sommerfugleår. Og der er også set mange sommerfugle i Smør- og Fedtmosen. Sørgekåben er ikke hverdagskost! Dette er den første registrede forekomst i vores mose. Den var meget glad for en udsmattet mirabelle. Den er meget stor med vingefang på 6,5-8 cm. Den er sjælden i Danmark. I år er der rigtigt mange sikkert som følge af den meget varme sommer.

Lappedykker skal lære at sluge stor fisk

De gråstrubede lappedykkere fra Stadagersøen er ved at lære den overlevende unge at sluge store bytter. Her går det ud over en rudskalle. Ungen kæmpede med den i mindst et kvarter.

Tårnenes dag uden publikum

Jan Sørensen (th) mødte ind kl. 05.00 og Jens Mortensen 5.45 for at tælle til årets konkurrence ‘Tårnenes dag’. Senere bidrog også Anne H., Michael D. og Peter G. til at kvalificere tællingerne. Allerede kl. 6 var de første 25 arter registreret, resten af dagen kom der yderligere 24. Det betød sammenlagt 49 arter. Det er nogenlunde, som det plejer, og vigtigst af alt, vi forsvarede vores sidsteplads!
Dagens hit var først 2 rovterner kl. 7 og en times tid efter 3 rovterner lige ud for tårnet. 10 minutter i lukketid dukkede en flok traner på 30 op højt på himlen.
I alt deltog 15 tårne i konkurrencen. Vi i Smørmosetårnet er sammen med Klydesøtårnet på Vestamager de flittigste deltagere, da vi har været med alle gange. Og vi deltager for at vise flaget for vores mose, ikke for at vinde! Pga. coronarestriktioner, opfordrede vi folk til ikke at dukke op. Det gjorde så 10-15 stykker alligevel, og det kunne vi rumme i tårnet. Til næste år vender vi tilbage med et sædvanligt publikumsvenligt arrangement.
Læs mere om landskonkurrencen. Og se mere om Tårnenes dag i Smørmosen.

Hvinand med ællinger

30. april kom et kuld hvinællinger på 9 til verden. Peter Godtfredsen så dem først. Der er set hvinænder i to kasser: En ved Nattergalesøen, som har ruget i 3 uger. Der ligger 2 æg i kassen, den voksne har forladt den – med ni ællinger? En ved regnsvandsbassinet ved Gammelgårdsvej er set flyve ind. Ruger den endnu? Spændende at se, om der dukker et kuld mere op.


Og det gjorde der så 3. maj, hvor Steen Carstensen så en hun med syv ællinger i Svanesøen.

Oprensning af Højlund Sø og Sdr. Frøstjerne Sø er tilendebragt.

Arbejdet med at oprense de to søer er tilendebragt. De er tillige blevet forenet med en lille kanal. Hensigten med projektet har været at sikre hele området mod ekstremregn. Det bliver forhåbentlig med en forbedret vandkvalitet til gælde for fisk, padder, insekter og fugle.

Udvidelse af DOFs punkttællingsprogram

DOF har gennem mere end 40 år gennemført et punkttællingsprogram i hele landet. 3-400 steder bliver talt vinter og i ynglesæsonen. Siden vinteren 1981-82 og sommeren 1999 har Jens Mortensen talt fuglene i Smør- og Fedtmosen. I år er det udviddet med en tidlig ynglefugletælling omkring 1. april, dog kun på 12 punkter, hvor de andre tællinger omfatter 20 punkter. Der var ingen sjældenheder på turen. Gransanger var aktiv på 10 af punkterne, og der var tilllige gang i jernspurv, sangdrossel og de almindelige fugle i mosen.
Læs mere om DOFs punkttællingsprogram. Se tællingen for foråret samt de andre tællinger under rapporter.

Overtrædelser af fredning på Boghvedeholm

Den nye ejer på Gråpilevej har fået ryddet meget op på de tilvoksede jorde, og planerne med at have dyr på markerne, er ved at blive realiseret. Der går allerede et par kalve og en håndfuld alpakaer på vestfolden. Og det skal han have ros for. Desværre tyder det på, at det ikke er noget, gæsterne i mosen skal have glæde af. Der er plantet en bøgehæk rundt om det meste af vestfolden, der fortsætter i et 100 m raftehegn. På den anden side af Gråpilevej er der plantet et 5 m bredt hegn med bla. fyr og gran. DOF har indklaget forholdene for Fredningsnævnet. Her ligger i forvejen en række indsigelser på bl.a. opførsel af telt, afspærring af Gråpilevej og oprensning af sø. Den sidste er dog udbedret.

Vandriksen er kommet ud af rørskoven

Vandriksen er er forholdsvis almindelig fugl i mosen. Man kan høre den året rundt, og der er måske 3-5 ynglepar. Den er sky, og holder sig inde i rørskoven. Om vinteren, når mosen fryser til, må den ud i åbent vand. Det har der været i februar, og på et meget publikumsvenligt stykke af Tibberup Å, lige ved Gråpilevej. Nogle gange er der set to på en gang.
Det må være mosens pt. mest fotograferede fugle. Der er et par fotos mere i galleriet.

Usædvanlige gæs i vinter

Vinteren igennem har der været 200-250 grågæs i mosen. Om dagen fouragerende på markerne, og i skumringen har man kunnet se flokken gå til kollektiv overnatning i Fugletårnssøen. I december 2020 har der været dage med 1-2 canadagæs/hybrid med grågås. I slutningen af januar 2021 blev der set en Blisgås, og et par dage efter en kortnæbbet gås. I første del af februar var der så en tajgasædgås blandt grågæssene lige ved kostien. I flg. Frank Desting den første observation i mosen af tajgasædgås. Sædgåsen – formodentlig samme eksemplar er stadig i mosen 20.4.21.

Kulden kom til mosen

6. januar kom den første sne, og noget af den smeltede ret hurtigt, men der kom lidt mere, og så kom kulden med temperaturer ned til -5-8 grader. De fleste søer frøs til og kun enkelte våger og Tibberup Å var isfri. Her har en fiskehejre fundet en fiskeplads hvor Fedtmosen har sit tilløb til åen.

Oprensning af Højlund Sø

Højlund Sø ligger i bunden af private villahaver, hvor sti 53 passerer Frøstjernevej. Søen har oprindelig været tænkt som sø til afledning af regnvand. Den bliver nu, januar 21, oprenset. I samme omgang bliver Søndre Frøstjernevej oprenset. Stien er spærret mens arbejdet pågår. Se søernes placering.

Vinterfugletælling

Jens Mortensen har været ude og foretage DOFs vinterfugletælling for 39. gang. Efter han er gået på pension har han henlagt tællingerne til hverdage. Her kan det konstateres at trafikstøjen fra Hillerødmotorvejen er voldsom på de tællepunkter, der ligger i smørmosen. Måske har det indflydelse på, hvor mange fugle, man kan høre. Der var markant færre antal individer end de foregående år, hvor der er talt i weekender. Se tællingen i sin helhed her punkttælling05.01.21. Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke var ringdue i mosen den dag. Se sammentælling af resultater fra vintertællinger på Rapporter.

 

Se nyheder og begivenheder fra tidligere år på Årets gang i mosen.

Nyt på siden

Smør- og Fedtmosen på Facebook. Her kan man se daglige opdateringer af oplevelser i mosen og mange fotos.

6. marts 2021. Ny side under ‘Moser’, med tur på den tilfrosne kanal rundt om den store ø i Tårnsøen.

8. februar 2021. Ny side under ‘mosen i gamle dage’ med fotos af Gråpilevej/Boghvedeholm i 1979.

5. januar 2021. Siden med Rapporter er opdateret med samleskemaer over vinter- og ynglefugletællinger fra hhv. 1982-2021 og 1999-2020.

24. marts 2020. Ny side med otte seværdigheder i Smør- og Fedtmosen samt Kildegårdens jorde.

9. marts 2020. Siden Tårnenes dag er blevet opdateret med fortællinger om alle årene fra 2006 til i dag.

17. februar 2020. Siden Ture er opdateret med turforslag til gående, cyklende og ridende.

8 februar 2020. Siden Gladsaxelodder er opdateret med tekst og fotos med de gamle sommerhuse, der lå på Smørmosestien langs Hillerødmotorvejen.

5. februar 2020. Siden med kort over mosen er opdateret med nyt kort med navne på de forskellige søer. En del af dem har numre. Der er link til detailkort over Fedtmosen, Smørmosen Nord, Smørmosen Syd, Kildegårdens jorde og Valnæsvej.

2. februar 2020. Siderne med Mosen i gamle dage er blevet opdateret med link til kort i stor udgave og tekster til historie og kort

28. januar 2020. Siderne med fugle er blevet opdateret med tekst, fotos og med links til dofbasen, der for den enkelte art viser antal observationer fra år 1800 til dags dato.