De første stolper sat til den nye fold i Fedtmosen

Tilbage i februar blev Gladsaxe og Herlev kommuner enige om at oprette en ny hegnet fold i Fedtmosen på tværs af kommunegrænsen, som her går langs Tibberup Å. Folden er 19 hektar, og strækker sig fra Gråpilevej til Valnæs mose og afgrænses af Kostien og sti nr. 53, Det er meningen, at der skal gå både kvæg og heste. I første omgang er der indgået aftale med en leverandør om kvæg. Medio september er de første pæle slået i jorden og der er lagt to broer over Tibberup Å.

Stormen Hans rasede

Omkring weekenden 8.-10. august rasede en sommerstorm over det ganske land. Heller ikke mosen gik ram forbi. Flere træer faldt og enkelte ud over stierne, men ellers er det mest karakteristiske ved mosen, at der er utrolig meget vand som følge af sommerens næsten kontinuerlige regnskyl. Den centrale sti i Smørmosen er under vand flere steder, og naturstien i det nordøstlige hjørne er sump og søle, der gør den svært passabel. (08.23)

Nyt fra fugletællefronten

Årets ynglepar er talt og lagt i DOFbasen. Der er 50 ynglende arter i mosen i 2023, og det er nogenlunde som det plejer. Det går fortsat godt med hvinanden. 3 sikre og 1 usikkert ynglefund. 2 par i Smørmosen i Agendagruppens nyopsatte kasser, hvor der blev konstateret æg, men ikke set pull. 1-2 par i Fedtmosen, hvoraf det ene menes at være fra Højlund sø – her blev talt 13 pull. Senere på sæsonen blev der set hvinand med 6-7 unger i Vibesøen/Kildesøen. Hvor mange der blev flyvefærdige viden ikke.

Med hensyn til indberetning i DOFbasen er der sket en ændring, så man kun kan taste for Smør- og Fedtmosen som helhed. Før har man også kunnet  taste moserne hver for sig, hvilket har givet noget forvirring. (07.23).

Ynglefugletælling

Årets ynglefugletælling bragte ingen overraskelser. Der blev noteret 44 arter, hvilket er meget gennemsnitligt. Det er selvfølgelig ærgerligt, når arter som kærsanger, gærdesanger og jernspurv synger lystigt med 2-3-4 individer, bare ikke på tællepunkterne. Spætmejse, der lever skjult i yngletiden viste sig med en eller to unger, men heller ikke på tællepunkt. Og igen uden for nummer. Viben blev konstateret ynglende med 2 unger og en voksen på rede, altså to ynglepar ved vibesøen. Svaneparret EPA/YY5 luftede ders unger i Stadagersøen. Tællingen kan ses under punktet rapporter. (06.23)-

Tårnenes dag

Lørdag d. 6. maj var en kold og blæsende dag, så otte timer med tælling af arter fra tårnet var noget af en prøvelse. 10 aktive DOF’ere var mødt op for at deltage. 36 arter, hvoraf tinksmeden var lyspunktet, blev det til. På grund af blæsten var det svært at høre sang, medmindre det var lige ved tårnet, så der glippede vi nok nogle arter. Dagens dramatiske højdepunkt var, da en sølvmåge plyndrede en forladt gåserede lige neden for tårnet. Se mere om Tårnenes dag. (05.23).

Fredningskendelse vedr. Gråpilevej 24 er stadfæstet af Miljø- og Fødevareklagenævnet

Fredningen har vist sit værd. DOF og DN har fået medhold i samtlige rejste sager om overtrædelser af fredningsbestemmelserne på den private matrikel på Gråpilevej. For et år siden var det Fredningsnævnet, der afgjorde, at det var ulovligt med etablering af hegn, beplantninger og opførelse af diverse bygninger. Nu er det stadfæstet af klagenævnet. Herlev Kommune skal i gang med varsling af påbud om at få lovliggjort tingene. Det tager sin tid. I forvejen har det været tre lange og trælse år med en grundejer, der ikke respekterer fredningen. Og desværre ser det ud til at ulovlighederne fortsætter. Se afgørelserne vedr. bebyggelse, beplantning m.m. og nåletræer, dyrehegn m.m. (04.23).

Renovering af stærekasser

De syv stærekasser i Smørmosen har hængt der i 20 år. Det er mange år siden, der har været stær i dem, men indimellem mejser og sågar egern har ynglet der. Der har også været insekter i dem. En af kasserne var helt levende af harlekinmariehøns. Kasserne er renset, der var redefylde fra bund til hul i dem alle, de har fået skiftet front og tag, og er klar til årets ynglesæson.
Efter der er kommet kvæg på Boghvedeholm, er der begyndt at fouragere stære. Forhåbentlig vil nogle af dem yngle i kasserne.
Michael, Jens og Steen stod for arbejdet. Læs mere om fuglekasseprojektet. (04.23).

Historiens vingesus i egetræerne på Kildegårdens jorde

På markerne rundt om Kildegården vokser der egetræer. Hvad de færreste ved, så er 12 af træerne efterkommere af de gamle egetræer i Jægerspris Skov, Kongeegen, Storkeegen og Snoegen. Det er træer med anseelig alder, blandt Danmarks ældste, Kongeegen ældst med 1500-2000 år. Læs historien om hvordan de er havnet i mosen. Den står også i Herlev Bladet 13.4.23. (03.23).

Så faldt en af de store kæmper i mosen

Stormen Otto d. 17.2.23 krævede flere træofre i Smør- og Fedtmosen. Det største var poplen ved Tibberup Å, Sti nr. 53, Gråpilevej og Kostien. I træet var et stort hul ca. 2 m fra jorden, og det var dette svage punkt, der fik træet til at falde. I hullet var det for nogle år siden ikke usædvanligt at se rastende natugle. Om den har ynglet vides ikke. (02.23).

Storstilet plan om kvæg- og hestefolde i Fedtmosen

Herlev Kommune har i en rum tid arbejdet en plan om at etablere folde med kvæg og heste til afgræsning af dele af Kildegårdens jorde i Fedtmosen (lilla markering). Denne plan vil Gladsaxe Kommune koble sig på ved at hegne det blå område. Der skal anlægges et par broer over Tibberup å. (02.23).

Vinterfugletælling – mange kragefugle

Vinterens punkttælling bar præg af, at efteråret og det første af vinteren har været forholdsvis fuglefattige i mosen. Resultatet blev 31 arter, hvilket er i den høje ende, men mange arter var repræsenteret med et eller få individer. For første gang optrådte krikand i tællingen, ikke overraskende, da den har været der i nogle måneder. Fem sangsvaner fløj over mosen. Og som dagens overraskelse på sidste tællepunkt overflyvende sanglærke. På Kildegårdens jorde var der store flokke af kragefugle, især alliker, der blev årets talrigeste fugl. Se resultaterne fra de sidste Vinter_Punkttælling 1982-2023 Smør- og Fedtmosen. (01.23)

 

 

Se nyheder og begivenheder fra tidligere år på Årets gang i mosen.

Nyt på siden

3. april 2023 Ny side med historien om egetræerne i mosen, hvoraf flere stammer fra de gamle egetræer i Jægerspris Skov.

15. marts 2023 opdatering af kort over mosen. Alle links over fuglenes forekomst i DOF-basen er opdateret.

23. februar 2023. Siden med Svaner, gæs og ænder er opdateret med foto af lille skallesluger.

24.marts 2022. Gladsaxe og Herlev kommuner har fremstillet en film om Smør- og Fedtmosen.

18. januar 2022. Siden Gladsaxelodder er opdateret med tekst og fotos med de gamle sommerhuse, der lå på Smørmosestien langs Hillerødmotorvejen.

5. januar 2022. Siden med Rapporter er opdateret med samleskemaer over vinter- og ynglefugletællinger fra hhv. 1982-2022 og 1999-2021 samt Frank Destings rapporter fra de sidste 20-30 år.

15. maj 2021. Siden Tårnenes dag er blevet opdateret med fortællinger om alle årene fra 2006 til i dag.

6. marts 2021. Ny side under ‘Moser’, med tur på den tilfrosne kanal rundt om den store ø i Tårnsøen.

8. februar 2021. Ny side under ‘mosen i gamle dage’ med fotos af Gråpilevej/Boghvedeholm i 1979.

24. marts 2020. Ny side med otte seværdigheder i Smør- og Fedtmosen samt Kildegårdens jorde.

28. januar 2020. Siderne med fugle er blevet opdateret med tekst, fotos og med links til dofbasen, der for den enkelte art viser antal observationer fra år 1800 til dags dato.