Knopsvaneparret i tårnsøen

I dag passede det hannen (formodentlig) at komme op på bredden ved tårnet og lave en fin pirouette, så det var muligt at aflæse alu-ringen J7102. Parret har gjort flere forsøg på at yngel, men det har ikke givet resultat.
På Kildegårdens jorder så Rudi Lind Jensen en brushane ved Vibesøen – første obs. i mosen. Det er en god lokalitet for obs. af trækkende vadefugle med tinksmed, svaleklire og sortklire her i juni 2024.

25 år med ynglefugletællinger

Siden 1999 er der registreret ynglefugle i mosen i DOFs fugletællingsprogram. Godt 9.000 fugle er bogført fordelt på 73 arter med et gennemsnit på 40 arter pr. tælling. Det er udviklingen i de almindelige danske fugle, der følges i lange tidsstræk. Det har været et godt år for Grågæs i mosen med mindst 9 par med gæslinger. Det kan man desværre ikke se af tællingen. Sådan er det med punkttællinger; det er øjebliksbilleder.

Se de sidste 25 års tællinger her. Se alle tællinger under rapporter.

Tårnenes dag

Den med spænding ventede konkurrence om at se flest arter fra et fugletårn i Danmark fandt sted lørdag d. 4. maj. Det var 18. gang tårnet i Smørmosen deltog. Der er kun et andet tårn i Danmark, der har været med alle årene. Vi plejer at forsvare sidstepladsen. Det lykkedes ikke i år, hvor 47 arter rakte til en næstsidsteplads. Dagens lyspunkter var nattergal, rørhøg og lærkefalk. Blandt de ivrige tællere var Anne, Bent, Peter og Michael samt Frank, der tog billedet.

Nilgås – en sjælden gæst i mosen

En enlig nilgås har i et par dage holdt til på Kildegårdens jorders vestlige del. Den er ikke set i mosen siden 2022 og 2008. Der er tale om en invasiv art, der ikke hører naturligt til i dansk natur, så der er ingen grund til at glæde sig over fundet. (12.4.2024)

Nyrenoverede redekasser

   

De 100 nummererede kasser har siddet i mosen i godt 20 år for de flestes vedkommende. De senere år er de kommet på værksted og fået ny front, bund og tag, i nogle tilfælde helt nye kasser. Nr. 66, 84, 87 og 100 (den sidder ved Jernalderen) er sat op. Nr. 70 og 78 er på vej. Hold særligt øje med hvinandekasserne! Se om fuglekasseprojektet under ‘Rapporter‘. (10.4.2024)

Påskekalv i Smørmosefolden

Lørdag d. 23. marts kl 13.15 kom en lille kalv til verden i folden neden for Klausdal. Forbavsende hurtigt kom den på benene og efter de første usikre skridt, skubbede moren – en Galloway – blidt til den for at få den interesseret i patterne. Kalven er i modsætning til moren brun og hvid.

Det tidlige forårstræk er godt i gang

Fra begyndelsen af marts har en større gruppe bramgæs rastet i Fedtmosens vestlige del/Kildegårdens jorder. En dag blev der talt over 200. Der har været trækobservationer af sangsvaner, hedelærker, sanglærker, traner, en håndfuld røde glenter og kun lidt trækkende musvåger.
Knopsvaner, grågæs og gråstrubet lappedykker er i gang med yngleforberedelser.

Svaneparret blå EPA og gul YY5 på plads

Svaneparret med hhv blå og gul ring har ikke ventet på, at al isen skulle smelte i Valnæs mose. De har indtaget ynglepladsen, som de har brugt siden 2018. Faktisk har hunnen ynglet i mosen siden 2012.

Følg med i svaneparrets liv gennem årene.

Vinterfugletælling uden overraskelser

Årets vintertælling i DOFs punkttællingsprogram er tilendebragt. Den største udfordring var de mange tilisninger af stierne, der gjorde, at rækkefølgen af de tyve punkter blev noget anderledes  år.
I alt blev der registreret 23 arter (gennemsnitligt) med 212 individer (i den lave ende). Årsagen er nok snedækket og frosten, omend der var en del steder i mosen med åbent vand. Se tællingen under rapporter.
Denne tillidsfulde skarv hoppede op af åen, og skulle åbenbart lige orientere sig, om hvor den var henne. (11.01.24).

Året 2023 i korte træk

Året var præget af en tør sommer med lidt vand i mosehullerne og et meget vådt efterår og vinter med perioder med oversvømmede stier. Dertil kom mindst fire storme, hvor stormen Pia i december lagde en gran ned i Smørmosens indre, hvor der sad en uglekasse.
Fuglemæssigt bød året på tre par ynglende hvinænder, hvoraf mindst det ene fik et kuld i søen. Spurvehøgen er registreret som sandsynlig ynglende med tiggende unge i Smørmosen. To par viber ynglede ved Vibesøen, og det ene par fik to unger, der overlevede en uges tid. I februar-marts holdt et par lille skallesluger til i mosen. Et par gange har sølvhejren gæstet mosen. Havørnen er set en enkelt gang. (07.01.24).

Kvæg i mosen

Så kom de første Galloway kvæg til den 19 hk store fold i Fedtmosen. To af dem er sort/hvid brogede, og det har givet dem kælenavnet panda-køer. Det skete i overværelse af borgmestrene fra Gladsaxe og Herlev, Trine Græse og Thomas Gyldal, repæsentanter fra forvaltningerne og det grønne råd samt en snes nysgerrige borgere plus en inviteret børnehave. (27.10.23).

De første stolper sat til den nye fold i Fedtmosen

Tilbage i februar blev Gladsaxe og Herlev kommuner enige om at oprette en ny hegnet fold i Fedtmosen på tværs af kommunegrænsen, som her går langs Tibberup Å. Folden er 19 hektar, og strækker sig fra Gråpilevej til Valnæs mose og afgrænses af Kostien og sti nr. 53, Det er meningen, at der skal gå både kvæg og heste. I første omgang er der indgået aftale med en leverandør om kvæg. Medio september er de første pæle slået i jorden, og der er lagt to broer over Tibberup Å.

Stormen Hans rasede

Omkring weekenden 8.-10. august rasede en sommerstorm over det ganske land. Heller ikke mosen gik ram forbi. Flere træer faldt og enkelte ud over stierne, men ellers er det mest karakteristiske ved mosen, at der er utrolig meget vand som følge af sommerens næsten kontinuerlige regnskyl. Den centrale sti i Smørmosen er under vand flere steder, og naturstien i det nordøstlige hjørne er sump og søle, der gør den svært passabel. (08.23)

Nyt fra fugletællefronten

Årets ynglepar er talt og lagt i DOFbasen. Der er 50 ynglende arter i mosen i 2023, og det er nogenlunde som det plejer. Det går fortsat godt med hvinanden. 3 sikre og 1 usikkert ynglefund. 2 par i Smørmosen i Agendagruppens nyopsatte kasser, hvor der blev konstateret æg, men ikke set pull. 1-2 par i Fedtmosen, hvoraf det ene menes at være fra Højlund sø – her blev talt 13 pull. Senere på sæsonen blev der set hvinand med 6-7 unger i Vibesøen/Kildesøen. Hvor mange der blev flyvefærdige vides ikke.

Med hensyn til indberetning i DOFbasen er der sket en ændring, så man kun kan taste for Smør- og Fedtmosen som helhed. Før har man også kunnet  taste moserne hver for sig, hvilket har givet noget forvirring. (07.23).

Ynglefugletælling

Årets ynglefugletælling bragte ingen overraskelser. Der blev noteret 44 arter, hvilket er meget gennemsnitligt. Det er selvfølgelig ærgerligt, når arter som kærsanger, gærdesanger og jernspurv synger lystigt med 2-3-4 individer, bare ikke på tællepunkterne. Spætmejse, der lever skjult i yngletiden viste sig med en eller to unger, men heller ikke på tællepunkt. Og igen uden for nummer. Viben blev konstateret ynglende med 2 unger og en voksen på rede, altså to ynglepar ved vibesøen. Svaneparret EPA/YY5 luftede ders unger i Stadagersøen. Tællingen kan ses under punktet rapporter. (06.23)-

Tårnenes dag

Lørdag d. 6. maj var en kold og blæsende dag, så otte timer med tælling af arter fra tårnet var noget af en prøvelse. 10 aktive DOF’ere var mødt op for at deltage. 36 arter, hvoraf tinksmeden var lyspunktet, blev det til. På grund af blæsten var det svært at høre sang, medmindre det var lige ved tårnet, så der glippede vi nok nogle arter. Dagens dramatiske højdepunkt var, da en sølvmåge plyndrede en forladt gåserede lige neden for tårnet. Se mere om Tårnenes dag. (05.23).

Fredningskendelse vedr. Gråpilevej 24 er stadfæstet af Miljø- og Fødevareklagenævnet

Fredningen har vist sit værd. DOF og DN har fået medhold i samtlige rejste sager om overtrædelser af fredningsbestemmelserne på den private matrikel på Gråpilevej. For et år siden var det Fredningsnævnet, der afgjorde, at det var ulovligt med etablering af hegn, beplantninger og opførelse af diverse bygninger. Nu er det stadfæstet af klagenævnet. Herlev Kommune skal i gang med varsling af påbud om at få lovliggjort tingene. Det tager sin tid. I forvejen har det været tre lange og trælse år med en grundejer, der ikke respekterer fredningen. Og desværre ser det ud til at ulovlighederne fortsætter. Se afgørelserne vedr. bebyggelse, beplantning m.m. og nåletræer, dyrehegn m.m. (04.23).

Renovering af stærekasser

De syv stærekasser i Smørmosen har hængt der i 20 år. Det er mange år siden, der har været stær i dem, men indimellem mejser og sågar egern har ynglet der. Der har også været insekter i dem. En af kasserne var helt levende af harlekinmariehøns. Kasserne er renset, der var redefyld fra bund til hul i dem alle, de har fået skiftet front og tag, og er klar til årets ynglesæson.
Efter der er kommet kvæg på Boghvedeholm, er der begyndt at fouragere stære. Forhåbentlig vil nogle af dem yngle i kasserne.
Michael, Jens og Steen stod for arbejdet. Læs mere om fuglekasseprojektet. (04.23).

Historiens vingesus i egetræerne på Kildegårdens jorde

På markerne rundt om Kildegården vokser der egetræer. Hvad de færreste ved, så er 12 af træerne efterkommere af de gamle egetræer i Jægerspris Skov, Kongeegen, Storkeegen og Snoegen. Det er træer med anseelig alder, blandt Danmarks ældste, Kongeegen ældst med 1500-2000 år. Læs historien om hvordan de er havnet i mosen. Den står også i Herlev Bladet 13.4.23. (03.23).

Så faldt en af de store kæmper i mosen

Stormen Otto d. 17.2.23 krævede flere træofre i Smør- og Fedtmosen. Det største var poplen ved Tibberup Å, Sti nr. 53, Gråpilevej og Kostien. I træet var et stort hul ca. 2 m fra jorden, og det var dette svage punkt, der fik træet til at falde. I hullet var det for nogle år siden ikke usædvanligt at se rastende natugle. Om den har ynglet vides ikke. (02.23).

Storstilet plan om kvæg- og hestefolde i Fedtmosen

Herlev Kommune har i en rum tid arbejdet en plan om at etablere folde med kvæg og heste til afgræsning af dele af Kildegårdens jorde i Fedtmosen (lilla markering). Denne plan vil Gladsaxe Kommune koble sig på ved at hegne det blå område. Der skal anlægges et par broer over Tibberup å. (02.23).

Vinterfugletælling – mange kragefugle

Vinterens punkttælling bar præg af, at efteråret og det første af vinteren har været forholdsvis fuglefattige i mosen. Resultatet blev 31 arter, hvilket er i den høje ende, men mange arter var repræsenteret med et eller få individer. For første gang optrådte krikand i tællingen, ikke overraskende, da den har været der i nogle måneder. Fem sangsvaner fløj over mosen. Og som dagens overraskelse på sidste tællepunkt overflyvende sanglærke. På Kildegårdens jorde var der store flokke af kragefugle, især alliker, der blev årets talrigeste fugl. Se resultaterne fra de sidste Vinter_Punkttælling 1982-2023 Smør- og Fedtmosen. (01.23)

 

 

Se nyheder og begivenheder fra tidligere år på Årets gang i mosen.

Nyt på siden

28. maj 2024 opdateret med tællinger under “Rapporter”. Resultatark for Tårnenes dag er opdateret – både for Smørmosetårnet og for hele landet.

11. februar 2024 opdateret med nyt kort, hvor de kommunale kvæg- og hestefolde er tegnet ind, hhv. Fedtmosefolden og Klausdalfolden. Samtidig er der sat navn på alle Naturplejeforeningens folde.

13. januar 2024 opdateret side med sommerfugle.

7. januar 2024 opdateret side med rovfugle, hvor der nu er direkte link til obs i DOFbasen fra alle sete falkearter. Der er sket lidt kosmetiske rettelser med frise og billedelementer.

3. april 2023 Ny side med historien om egetræerne i mosen, hvoraf flere stammer fra de gamle egetræer i Jægerspris Skov.

15. marts 2023 opdatering af kort over mosen. Alle links over fuglenes forekomst i DOF-basen er opdateret.

23. februar 2023. Siden med Svaner, gæs og ænder er opdateret med foto af lille skallesluger.

24.marts 2022. Gladsaxe og Herlev kommuner har fremstillet en film om Smør- og Fedtmosen.

18. januar 2022. Siden Gladsaxelodder er opdateret med tekst og fotos med de gamle sommerhuse, der lå på Smørmosestien langs Hillerødmotorvejen.

5. januar 2022. Siden med Rapporter er opdateret med samleskemaer over vinter- og ynglefugletællinger fra hhv. 1982-2022 og 1999-2021 samt Frank Destings rapporter fra de sidste 20-30 år.

15. maj 2021. Siden Tårnenes dag er blevet opdateret med fortællinger om alle årene fra 2006 til i dag.

6. marts 2021. Ny side under ‘Moser’, med tur på den tilfrosne kanal rundt om den store ø i Tårnsøen.

8. februar 2021. Ny side under ‘mosen i gamle dage’ med fotos af Gråpilevej/Boghvedeholm i 1979.

24. marts 2020. Ny side med otte seværdigheder i Smør- og Fedtmosen samt Kildegårdens jorde.

28. januar 2020. Siderne med fugle er blevet opdateret med tekst, fotos og med links til dofbasen, der for den enkelte art viser antal observationer fra år 1800 til dags dato.