Seogindberet_ny

Kort-over-mosen_ny

Historie-og-gamle-kort_ny

Vandriksen er kommet ud af rørskoven

Vandriksen er er forholdsvis almindelig fugl i mosen. Man kan høre den året rundt, og der er måske 3-5 ynglepar. Den er sky, og holder sig inde i rørskoven. Om vinteren, når mosen fryser til, må den ud i åbent vand. Det har der været i februar, og på et meget publikumsvenligt stykke af Tibberup Å, lige ved Gråpilevej. Nogle gange er der set to på en gang.
Det må være mosens pt. mest fotograferede fugle. Der er et par fotos mere i galleriet.

Usædvanlige gæs i vinter

Vinteren igennem har der været 200-250 grågæs i mosen. Om dagen fouragerende på markerne, og i skumringen har man kunnet se flokken gå til kollektiv overnatning i Fugletårnssøen. I december 2020 har der været dage med 1-2 canadagæs/hybrid med grågås. I slutningen af januar 2021 blev der set en Blisgås, og et par dage efter en kortnæbbet gås. I første del af februar var der så en tajgasædgås blandt grågæssene lige ved kostien. I flg. Frank Desting den første observation i mosen af tajgasædgås.

Kulden kom til mosen

6. januar kom den første sne, og noget af den smeltede ret hurtigt, men der kom lidt mere, og så kom kulden med temperaturer ned til -5-8 grader. De fleste søer frøs til og kun enkelte våger og Tibberup Å var isfri. Her har en fiskehejre fundet en fiskeplads hvor Fedtmosen har sit tilløb til åen.

Oprensning af Højlund Sø

Højlund Sø ligger i bunden af private villahaver, hvor sti 53 passerer Frøstjernevej. Søen har oprindelig været tænkt som sø til afledning af regnvand. Den bliver nu, januar 21, oprenset. I samme omgang bliver Søndre Frøstjernevej oprenset. Stien er spærret mens arbejdet pågår. Se søernes placering.

Vinterfugletælling

Jens Mortensen har været ude og foretage DOFs vinterfugletælling for 39. gang. Efter han er gået på pension har han henlagt tællingerne til hverdage. Her kan det konstateres at trafikstøjen fra Hillerødmotorvejen er voldsom på de tællepunkter, der ligger i smørmosen. Måske har det indflydelse på, hvor mange fugle, man kan høre. Der var markant færre antal individer end de foregående år, hvor der er talt i weekender. Se tællingen i sin helhed her punkttælling05.01.21. Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke var ringdue i mosen den dag. Se sammentælling af resultater fra vintertællinger på Rapporter.

Gråpilevej 24 har fået nye ejer

I efteråret har besøgende ikke kunnet undgå at bemærke, at der er sket ting og sager på den yderste bondegård. De nye ejere har fået ryddet en masse på matriklen herunder gyldenris på den veste fold og træer og buske på det meste af den østre fold. Det er meningen, der skal gå kvæg i foldene.
Helt op til sti 53 har der altid ligget en sø. Også den har været fuldstændig vokset til. Ejeren havde søgt om tilladelse, da der er tale om en §3 beskyttet sø. Der er tilsyneladende gravet for dybt, og Herlev Kommune har stoppet arbejdet ind til videre. Der er forskellige andre ting, der er problematiske i forhold til fredningen bl.a. etablering af en hæk langs stien og yderligere opførelse af 100 m raftehegn. Se placering af Boghvedeholmsøerne.

2 små lappedykkere i Tårnsøen

Siden 21. september er der registreret lille lappedykker i Tårnsøen. 16. oktober var der hele to, der var aktivt fødesøgende. Spændende om de har tænkt sig at overvintre. Start december var der stadig en lappedykker.

Isfugl i Tårnsøen

Siden begyndelsen af september har isfuglen holdt til i Tårnsøen. Der er dage, hvor der er blevet set to eksemplarer. Den holder sig mest skjult, men man kan være heldig, at se den sidder på udkigsposten i søens nordøstlige hjørne. Lejlighedsvist tager den en runde, og man kan se den fantatiske farvedragt i blå, grøn og rødbrun.

Usædvanlig gæst i mosen – rovterne

Siden 2015 er rovternen set årligt i mosen. I 2020 har den vist sig næsten dagligt siden starten af juli. Man kan næsten stille uret efter den, da den ofte kommer mellem 13 og 14.
Nærmeste yngleplads er Saltholm, så den er på en længere rejse for at finde føde. Den 25.7. tog den en hurtig runde over mosen uden at dykke efter fisk og forsvandt mod vest.

Yngleparrene talt

 

Mange besøgende i mosen gør brug af Dofbasen, hvor man kan følge med i de seneste observationer. Her på siden er der dybt link til observationer fra Smør- og Fedtmosen i boksen ‘Se og indberet’ øverst til venstre.
Det er også muligt at finde opgørelse over ynglepar. De senere år har Frank Desting lavet opgørelsen. I år har han ladet opgaven gå videre til hjemmesideredaktøren, undertegnede Jens Mortensen. I år har vi dog begge bidraget, hvilket giver lidt forskellige tal. Måske sandheden ligger midt imellem.
Der har været rigtig gode yngleoplevelser i år. Først og fremmest Hvinanden, som ynglede for første gang i en af de opsatte kasser. Viben har nydt godt af rydningen af de to øer uden for tårnet, og et par fik 2 unger. Stæren ynglede med to par i  huller i en birk få meter fra tårnet. Tre par gråstrubet lappedykker havde succes med yngel, Dog gik de fleste unger til de første uger.

Tårnenes dag 2020 – aflyst

DOF havde som følge af Corona-krisen aflyst konkurrencen Tårnenes dag. Det afholdt dog ikke medlemmer af Gladsaxe-Herlev fuglegruppe at tælle fugle, når de nu alligevel var i tårnet d. 9. maj. Jan var på plads allerede kl. 5, og han havde talt det meste – 38 arter – da de øvrige medlemmer kom dryssende op ad dagen. I alt blev det til 48 arter. Blandt de mere spektakulære arter var 6 tækkende hvepsevåger, rød glente og så har et par bynkefugle været rastende på øen i flere dage. Mulig ynglende? For en ordens skyld var der på intet tidspunkt mere end 5 i tårnet og 5 på pladsen nedenfor. Se mere om tårnenes dag.

Ynglende hvinand – første gang i mosen

Første dag i maj er det første kuld hvinællinger sprunget ud. De ligger i regnvandsbassinet på hjørnet af Gammelgårdsvej og Valnæsvej. Det er på kanten af Smør- og Fedtmosen men i denne sammenhæng regnes det som det første vellykkede yngleforsøg i mosen. Det er lidt usikkert, om de er udruget i en af de opsatte kasser, eller i et hult træ i området. Der er netop sat en hvinandekasse op ved regnvandsbassinet, men den har ikke siddet der i 14 dage, så det kan ikke være herfra.

Ny ejer på Lilleholm

I marts er kommet ny ejer på Lilleholm, der ligger stort set midt på Gråpilevej. Vejen er blevet udviddet fra Væreborvejsiden. Marken ned mod Tibberup Å er blevet ryddet for gyldenris og andre vækster. Selve gården forventes også at gennemgå en større renovering.

Traner på vej nordpå

Så kom dagene med tidlig påske-østen og masser af trækkende traner – måske 15-20.000 – over hovedstadsområdet. Og mandag d. 23. marts gav det også genlyd af trompeteren over Smør- og Fedtmosen, hvor der blev registreret ca. 250 traner.

Gedde på vej

Denne gedde på knapt ½ m blev set i området/trappen mellem Valnæs Mose og Tibberup Å. Den virkede som om, den var blevet fanget i området, hvor vandet strømmede fra mosen og ned i åen. Den sprællede meget, lå og hvilede ind i mellem, så fandt den ud i det strømmende vand, og pludselig slog den et slag med halen og gled ned i åen. (9.3.2020)

Lille lappedykker overvintrer i mosen

Siden starten af december 2019 har en lille lappedykker holdt til i Tårnsøen. 22. januar 2020 er den stadig i mosen. Her foreviget med en rastende skarv. Dermed kan vi konstatere, at den første lille lappedykker nogensinde har overvintret i Smørmosen. Forhåbentlig bliver den her som ynglefugl.

Tidligt forår i mosen


Det er medio januar 2020. Det er 5-10 grader varmt. Musvågerne udfører territorie- eller parringsflugt. Mejserne tjekker kasser. Blishønsene kæmper drabelige kampe om territorier. Spætmejsen har også travlt med at markere territorie, men giver sig her tid til at kæmpe med en nød.

Fuglegruppens nytårstur


Traditionen tro holdt fuglegruppen nytårstur i Smør- og Fedtmosen 12. januar 2020.  Trods regn og nogen vind fra sydvest var vi i alt 9 deltagere på en hyggelig fugletur i mosen.
Fugle var der ikke mange af, nok grundet vejret, men vi havde dog fx. Fiskehejre, mange Grågæs, Tårnfalk ved Kildegården, Stor Flagspætte, Skovskade, Sumpmejse, Spætmejse, Halemejse, Sjaggere og Vindrossel, Kernebider, Dompap og Kvækerfinke.
Der blev også kigget på den spektakulære svamp Kødet Stjernebold i Fedtmosen.
Jens Mortensensen havde lavet en ‘pips-kupon’ med spørgsmål fra 38 års vintertællinger. Den var svær, men to deltagere fik 8 rigtige – og en lille præmie. (Foto: Frank Desting).

Naturpleje i Smørmosen

I december 2019 er Herlev Kommune gået i gang med at rydde birk, pil og bævreasp på den meget store ø, der ligger lidt th for fugletårnet. Øen er blevet landfast flere steder mod syd/sydøst, og det bliver gravet fri, så øen bliver rævesikker. Det er som led i plejeplanen, og det har været et ønske fra fuglegruppen i mange år.

Tårnenes dag i Smørmosen lørdag d. 4. maj 2019 kl. 5-13

 

Sne og slud en lørdag morgen i maj og alligevel er humøret højt, når lokale ornitologer deltager i konkurrencen Fugletårnenes dag. Koldt var det, og det betød sikkert noget både for antal fuglearter og for antal besøgende. Med 41 arter indtog vi næstsidste pladsen i den landsdækkende konkurrence, hvor 19 tårne deltog. Vi er med hver gang og forsvarer vores tårn. Se mere på Facebook.

Se Resultatliste Tårnenes dag 2006-2019 med alle de sete arter gennem årene.

Nytårstur 6.1.2019 kl. 9.30-12

Gladsaxe Fuglegruppe har skiftet navn til Gladsaxe og Herlev Fuglegruppe. Det blev markeret på årets første udflugt i Smør- og Fedtmosen i forrygende flot vintervejr, og de to første stære fløj over mosen. Fuglegruppen har fortsat adressen <gladsaxe_fuglegruppe@yahoogroups.com>, og Frank Desting har også oprettet en facebookgruppe https://www.facebook.com/groups/1119795288176433/. Hjemmesiden her vil fortsat være et sted, hvor vi samler viden om mosen mere end at kommentere dagsaktuelle observationer m.m. Dog kan du altid se de seneste observationer af fugle i mosen på punktet ‘se og indberet observationer’.

Årets første gæslinger 2018

Et par gæs med 3 gæslinger lige ved tårnet d. 29. april. Det må være første kuld i år.

Sjælden vintergæst i Tibberup Å

Med års mellemrum kan man være heldig at se vandstæren i den isfrie Tibberup Å, lige hvor Gråpilevej krydser åen.

Eftersommer i mosen

Hvis dyre- og fugleliv forekommer lidt stille her i august, kan man glæde sig over blomsterpragten som her
langs Kostien med valmuer, kornblomster og margueritter.

Det er også en god tid for sommerfugle. Her Græsrandøje, Nældesommerfugl og Dagpåfugleøje.

 

Forår i mosen

Grstr.lapp.3.17aw

Allerede i midten af marts er tre par gråstrubet lappedykker ved at etablere sig
som ynglepar i Tårnsøen, hvor det forhåbentlig bliver med en publikumsvenlig
rede, i Nattergalesøen og i Stadagersøen.

Vinter i mosen

Svaner_2_17

I februar kom så sneen og frosten. Svaneparret ‘Blå CCY’ og ‘Gul YHO’ har
tidligere på dagen kunne svømme i grødisen. Nu må de gå langs sporet tilbage
i Tårnsøen.

Mosen i 2016

Nyt på siden

Smør- og Fedtmosen på Facebook. Her kan man se daglige opdateringer af oplevelser i mosen og mange fotos.

8. februar 2021. Ny side under ‘mosen i gamle dage’ med fotos af Gråpilevej/Boghvedeholm i 1979.

5. januar 2021. Siden med Rapporter er opdateret med samleskemaer over vinter- og ynglefugletællinger fra hhv. 1982-2021 og 1999-2020.

10. maj 2020. Siden med Tårnenes dag er opdateret med ny artsoversigt.

6. maj 2020. Siden med blomster er opdateret med 50 arter.

19. april 2020. Siderne under planter med Træer og buske, Vandplanter og Svampe er blevet opdateret.

24. marts 2020. Ny side med otte seværdigheder i Smør- og Fedtmosen samt Kildegårdens jorde.

14. marts 2020. Opdateret med fotos af måger, og beskrivelse af gedde.

9. marts 2020. Siden Tårnenes dag er blevet opdateret med fortællinger om alle årene fra 2006 til i dag.

17. februar 2020. Siden Ture er opdateret med turforslag til gående, cyklende og ridende.

8 februar 2020. Siden Gladsaxelodder er opdateret med tekst og fotos med de gamle sommerhuse, der lå på Smørmosestien langs Hillerødmotorvejen.

5. februar 2020. Siden med kort over mosen er opdateret med nyt kort med navne på de forskellige søer. En del af dem har numre. Der er link til detailkort over Fedtmosen, Smørmosen Nord, Smørmosen Syd, Kildegårdens jorde og Valnæsvej.

3. februar 2020. Siderne med dyr er blevet opdateret med tekst, fotos og for nogle arters vedkommende også link til beskrivelse af art.

2. februar 2020. Siderne med Mosen i gamle dage er blevet opdateret med link til kort i stor udgave og tekster til historie og kort

28. januar 2020. Siderne med fugle er blevet opdateret med tekst, fotos og med links til dofbasen, der for den enkelte art viser antal observationer fra år 1800 til dags dato.