Ynglefugletælling

Årets ynglefugletælling bragte ingen overraskelser. Der blev noteret 44 arter, hvilket er meget gennemsnitligt. Det er selvfølgelig ærgerligt, når arter som kærsanger, gærdesanger og jernspurv synger lystigt med 2-3-4 individer, bare ikke på tællepunkterne. Spætmejse, der lever skjult i yngletiden viste sig med en eller to unger, men heller ikke på tællepunkt. Og igen uden for nummer. Viben blev konstateret ynglende med 2 unger og en voksen på rede, altså to ynglepar ved vibesøen. Svaneparret EPA/YY5 luftede ders unger i Stadagersøen. Tællingen kan ses under punktet rapporter.

Tårnenes dag

Lørdag d. 6. maj var en kold og blæsende dag, så otte timer med tælling af arter fra tårnet var noget af en prøvelse. 10 aktive DOF’ere var mødt op for at deltage. 36 arter, hvoraf tinksmeden var lyspunktet, blev det til. På grund af blæsten var det svært at høre sang, medmindre det var lige ved tårnet, så der glippede vi nok nogle arter. Dagens dramatiske højdepunkt var, da en sølvmåge plyndrede en forladt gåserede lige neden for tårnet. Se mere om Tårnenes dag.

Fredningskendelse vedr. Gråpilevej 24 er stadfæstet af Miljø- og Fødevareklagenævnet

Fredningen har vist sit værd. DOF og DN har fået medhold i samtlige rejste sager om overtrædelser af fredningsbestemmelserne på den private matrikel på Gråpilevej. For et år siden var det Fredningsnævnet, der afgjorde, at det var ulovligt med etablering af hegn, beplantninger og opførelse af diverse bygninger. Nu er det stadfæstet af klagenævnet. Herlev Kommune skal i gang med varsling af påbud om at få lovliggjort tingene. Det tager sin tid. I forvejen har det været tre lange og trælse år med en grundejer, der ikke respekterer fredningen. Og desværre ser det ud til at ulovlighederne fortsætter. Se afgørelserne vedr. bebyggelse, beplantning m.m. og nåletræer, dyrehegn m.m.

Renovering af stærekasser

De syv stærekasser i Smørmosen har hængt der i 20 år. Det er mange år siden, der har været stær i dem, men indimellem mejser og sågar egern har ynglet der. Der har også været insekter i dem. En af kasserne var helt levende af harlekinmariehøns. Kasserne er renset, der var redefylde fra bund til hul i dem alle, de har fået skiftet front og tag, og er klar til årets ynglesæson.
Efter der er kommet kvæg på Boghvedeholm, er der begyndt at fouragere stære. Forhåbentlig vil nogle af dem yngle i kasserne.
Michael, Jens og Steen stod for arbejdet. Læs mere om fuglekasseprojektet.

Historiens vingesus i egetræerne på Kildegårdens jorde

På markerne rundt om Kildegården vokser der egetræer. Hvad de færreste ved, så er 12 af træerne efterkommere af de gamle egetræer i Jægerspris Skov, Kongeegen, Storkeegen og Snoegen. Det er træer med anseelig alder, blandt Danmarks ældste, Kongeegen ældst med 1500-2000 år. Læs historien om hvordan de er havnet i mosen. Den står også i Herlev Bladet 13.4.23

Så faldt en af de store kæmper i mosen

Stormen Otto d. 17.2.23 krævede flere træofre i Smør- og Fedtmosen. Det største var poplen ved Tibberup Å, Sti nr. 53, Gråpilevej og Kostien. I træet var et stort hul ca. 2 m fra jorden, og det var dette svage punkt, der fik træet til at falde. I hullet var det for nogle år siden ikke usædvanligt at se rastende natugle. Om den har ynglet vides ikke.

Storstilet plan om kvæg- og hestefolde i Fedtmosen

Herlev Kommune har i en rum tid arbejdet en plan om at etablere folde med kvæg og heste til afgræsning af dele af Kildegårdens jorde i Fedtmosen (lilla markering). Denne plan vil Gladsaxe Kommune koble sig på ved at hegne det blå område. Der skal anlægges et par broer over Tibberup å. (02.23).

Vinterfugletælling – mange kragefugle

Vinterens punkttælling bar præg af, at efteråret og det første af vinteren har været forholdsvis fuglefattige i mosen. Resultatet blev 31 arter, hvilket er i den høje ende, men mange arter var repræsenteret med et eller få individer. For første gang optrådte krikand i tællingen, ikke overraskende, da den har været der i nogle måneder. Fem sangsvaner fløj over mosen. Og som dagens overraskelse på sidste tællepunkt overflyvende sanglærke. På Kildegårdens jorde var der store flokke af kragefugle, især alliker, der blev årets talrigeste fugl. Se resultaterne fra de sidste Vinter_Punkttælling 1982-2023 Smør- og Fedtmosen. (01.23)

Lavvande i søerne

Søerne i Smør- og Fedtmosen samt Tibberup Å har i nogle måneder været præget af et tørt efterår med lav vandstand til følge. Næsten en tredjedel af Stadagersøen er tør, så man kan gå på den. Det sene efterår har ikke budt på ornitologiske overraskelser. (12.22)

Efterårstrækket godt i gang

I månedsskiftet september-oktober har der været fine trækobservationer af musvåge og spurvehøg. Sågar en blå kærhøg har vist sig. 4. oktober kredsede en fiskeørn over Tårnsøen, jagtet af en gråkrage. Johnny M. så en sølvhejre, men registrerede den ikke i Dofbasen.

Trækkende traner har også været over mosen. (10.22)

Den nye snogeyngel viser sig

Snogens æg klækker i midten af september. Denne lille snog på 15-20 cm lå og varmede sig midt på stien i Fedtmosen. De har nogle få varme dage at tage føde til sig, inden de går i dvale for vinteren. (9.22)

Optælling af ynglefugle 2022

Årets optælling af ynglefugle er tilendebragt. Nattergalen (foto) sang med op til 5 individer, men næppe mere end 1-2 par ynglede. Det positive var, at rødstjerten fortsat stiger i antal. Hvinand ynglede i kassen ved Nattergalesøen, men reden blev plyndret. En nyopsat kasse i Højlund Sø gav ni ællinger. To par gråstrubede lappedykkere fik kuld, men tilsyneladende fik kun det ene par i Tårnsøen en flyveklar unge. Resten af tallene svarede nogenlunde til de to forrige år. Der har været 45-49 ynglende arter. Se opgørelsen her. (06.22)

Ejer sigtet for ulovlig lukning af Gråpilevej

I mere end halvandet år har ejeren af Gråpilevej 24 spærret vejen, der er offentlig tilgængelig. Nu har politiet rejst tiltale. Læs mere herom i Herlev Bladet uge 26 og mere i artiklen om den dårlige stemning, det har afstedkommet i mosen Herlev Bladet uge 28. Der verserer adskillige sager angående forhold på ejendommen, der er i strid med fredningen. Ejeren har anket Fredningnævnets afgørelse. Der ventes en endelig afgørelse fra Naturklagenævnet lige efter sommerferien. (06.22)

Tårnenes dag – vi blev tredjesidst

Lørdag d. 7. maj deltog DOF Gladsaxe i den landsdækkende konkurrence Tårnenes dag for 16. gang. Sammen med Sydtårnet på Vestamager har vi deltaget samtlige gange siden 2016 (2020 var aflyst pga. corona). Jan tv. har passet morgenvagten fra kl. 05 i en årrække i år bistået af Nicklas og lidt senere Jens. I løbet af morgen og formiddag indfandt også Michael, Anne T.  og Peter sig som tællere. Vi nåede op på 43 arter, hvilket indbragte os en tredjesidste plads. Vi havde et dusin gæster på dagen. Og så var det første dag med nattergal, gøg og bysvale. Se resultater her.   (05.22)

Nye hvinandekasser

Gladsaxe Kommune vil hjælpe truede fuglearter i mosen. I den forbindelse er der bevilget fire kasser til hvinand (som er kommunal ansvarsart) der er opsat af den grønne guide bistået af friske folk fra Agenda-gruppen. De sidder ved søerne 85, 86, 90 og 93. Yderligere har en af lodsejerne ved den nyrenoverede Højlund Sø opsat en kasse på øen. Der er i det tidlige forår set et-to par i mosen.
I forvejen sidder der kasser ved Tårnsøen, Valnæs Mose, Nattergalesøen og overløbsbassinet ved Gammelgårdsvej. Udbuddet af boliger er stort. (04.22)

Trofast knopsvane i Fedtmosen

Knopsvanehunnen med gul ring YY5 har været fast gæst i mosen gennem 10 år. Den har ynglet eller forsøgt at yngle i stort set alle årene. Den har haft tre forskellige mager. Det er zoologisk museum, der overvåger svanerne i vores område. I starten af februar dukkede YY5 op med magen gennem de senere år i Valnæs Mose. Det er dog ikke hele tiden, de er sammen, Se mere om YY5.

Fredningsafgørelse for Gråpilevej 24

Herlev Kommune samt DN og DOF havde indgivet en lang række indsigelser over planlagte og udførte projekter på Gråpilevej 24.
13. januar 2022 har Fredningsnævnet sendt sin afgørelse. Bortset fra ansøgning om svinehold og terrænregulering af Gråpilevej er alle punkter i grundejerens ansøgning afvist.
Det må forventes at grundejer snarest påbegynder fjernelse af bøgehæk, raftehegn og beplantninger med fyrre- og grantræer. Der bliver ikke tale om nyopførelse af maskinhal og beboelseshus på 400 m2. Fredningsnævnet udtaler: “Ny beboelsesbygning til erstatning af den gamle, bør have en placering, et udtryk og et omfang, der omtrentligt svarer til den gamle”. Det må også forventes, at Gråpilevej igen åbnes for gående og cyklende trafik.

40 år med punkttællinger

I januar 1982 gik Jens Mortensen første gang de 20 punkter i Smør- og Fedtmosen, hvor der hvert sted blev talt i 5 minutter – arter og antal fugle. Det har stået på siden. 16.000 fugle er det blevet til. Resultaterne år for år indgår i DOFs punkttællingsprogram, der viser, hvordan de almindelige fugle har det i Danmark. I årets tælling satte sjagger rekord med det højeste antal nogensinde (117), og dompap viste sig godt frem med højeste antal siden 2005 (17).
De 40 år blev markeret af de sædvanlige naturvenner i mosen (Foto:PG). Se mere om punktællinger.

 

Oprydning i gammel have

Her over nytåret er der blevet ryddet på arealet ved Smørmosestien (engang nr. 38) – det er ude langs Hillerødmotorvejen. Haven var omkranset af hegn, og det er nu blevet fjernet, så især rådyr kan bevæge sig uhindret rundt i området – og der var faktisk hele to, da billedet blev taget. Der har endvidere været en del japansk pileurt, som bliver bekæmpet. Mange af haverne er fuldstændig tilgroede med mange væltede træer, så det er godt, at der bliver naturplejet på nogle af grundene.

Knarand stationær i Stadagersøen

Knaranden har været en sjælden gæst i mosen med fire registreringer i DOF-basen frem til efteråret 2021. Et par blev set i Tårnsøen i slutningen af august. Siden 24. oktober har et par befundet sig i Stadagersøen, og de er her stadig i slutningen af november. Se mere om knarand.

Fredningssager rejst vedr. Gråpilevej 24

Mange besøgende i mosen har sikkert bemærket, at der er kommet ny ejer på Lilleholm. Der er ryddet gevaldigt op i bevoksningerne, der er sat dyrehegn, og der er sat dyr ud.
Ejeren har flere planer, og enten har han selv søgt om fritagelse fra fredningsbestemmelserne eller også har Herlev Kommune og DOF Herlev indgivet indsigelser om overtrædelser.
Han har sat en bøgehæk, et raftehegn og et levende hegn med bl.a. fyr og gran i strid med fredningen.
Han har rettet Gråpilevej ud, udviddet den med mindst 1 m og påfyldt op til 0,5 m materiale på vejen.
At han har spærret vejen for gående og cyklister kører som en politisag.
Han har søgt om at få lov til at opføre en ny beboelsesejendom på 500 m2 og en maskinhal på 600m2. Det er bygninger på 4-8 m i højden hhv. 24 m og 30 m lange. Det må siges at være voldsomt til et fritidslandbrug på 16 tdr. land. Der var besigtigelse med Fredningsnævnet 15. oktober. Afgørelser kommer formodentlig snart.

Ny art for Smør- og Fedtmosen

I dag så Peter G. og Jens M. en ny art for mosen, Lonchura striata. I følge Morten B. Hansen er det en mørk mågefinke en tamform af Lonchura striata. Det kan dog også være en hybrid mellem Lonchura striata og ‘noget andet’. Som det ses på foto er der tale om en udsluppet burfugl, da den har flere ringe på. Den var meget tillidsfuld og satte sig på et tidspunkt på armen. Den så lidt forfjusket ud, formodentlig en ungfugl.

Usædvanlig sommerfugl i mosen

2021 skulle være et godt sommerfugleår. Og der er også set mange sommerfugle i Smør- og Fedtmosen. Sørgekåben er ikke hverdagskost! Dette er den første registrede forekomst i vores mose. Den var meget glad for en udsmattet mirabelle. Den er meget stor med vingefang på 6,5-8 cm. Den er sjælden i Danmark. I år er der rigtigt mange sikkert som følge af den meget varme sommer.

Lappedykker skal lære at sluge stor fisk

De gråstrubede lappedykkere fra Stadagersøen er ved at lære den overlevende unge at sluge store bytter. Her går det ud over en rudskalle. Ungen kæmpede med den i mindst et kvarter.

Tårnenes dag uden publikum

Jan Sørensen (th) mødte ind kl. 05.00 og Jens Mortensen 5.45 for at tælle til årets konkurrence ‘Tårnenes dag’. Senere bidrog også Anne H., Michael D. og Peter G. til at kvalificere tællingerne. Allerede kl. 6 var de første 25 arter registreret, resten af dagen kom der yderligere 24. Det betød sammenlagt 49 arter. Det er nogenlunde, som det plejer, og vigtigst af alt, vi forsvarede vores sidsteplads!
Dagens hit var først 2 rovterner kl. 7 og en times tid efter 3 rovterner lige ud for tårnet. 10 minutter i lukketid dukkede en flok traner på 30 op højt på himlen.
I alt deltog 15 tårne i konkurrencen. Vi i Smørmosetårnet er sammen med Klydesøtårnet på Vestamager de flittigste deltagere, da vi har været med alle gange. Og vi deltager for at vise flaget for vores mose, ikke for at vinde! Pga. coronarestriktioner, opfordrede vi folk til ikke at dukke op. Det gjorde så 10-15 stykker alligevel, og det kunne vi rumme i tårnet. Til næste år vender vi tilbage med et sædvanligt publikumsvenligt arrangement.
Læs mere om landskonkurrencen. Og se mere om Tårnenes dag i Smørmosen.

Hvinand med ællinger

30. april kom et kuld hvinællinger på 9 til verden. Peter Godtfredsen så dem først. Der er set hvinænder i to kasser: En ved Nattergalesøen, som har ruget i 3 uger. Der ligger 2 æg i kassen, den voksne har forladt den – med ni ællinger? En ved regnsvandsbassinet ved Gammelgårdsvej er set flyve ind. Ruger den endnu? Spændende at se, om der dukker et kuld mere op.


Og det gjorde der så 3. maj, hvor Steen Carstensen så en hun med syv ællinger i Svanesøen.

Oprensning af Højlund Sø og Sdr. Frøstjerne Sø er tilendebragt

Arbejdet med at oprense de to søer er tilendebragt. De er tillige blevet forenet med en lille kanal. Hensigten med projektet har været at sikre hele området mod ekstremregn. Det bliver forhåbentlig med en forbedret vandkvalitet til gælde for fisk, padder, insekter og fugle.

Udvidelse af DOFs punkttællingsprogram

DOF har gennem mere end 40 år gennemført et punkttællingsprogram i hele landet. 3-400 steder bliver talt vinter og i ynglesæsonen. Siden vinteren 1981-82 og sommeren 1999 har Jens Mortensen talt fuglene i Smør- og Fedtmosen. I år er det udviddet med en tidlig ynglefugletælling omkring 1. april, dog kun på 12 punkter, hvor de andre tællinger omfatter 20 punkter. Der var ingen sjældenheder på turen. Gransanger var aktiv på 10 af punkterne, og der var tilllige gang i jernspurv, sangdrossel og de almindelige fugle i mosen.
Læs mere om DOFs punkttællingsprogram. Se tællingen for foråret samt de andre tællinger under rapporter.

Overtrædelser af fredning på Boghvedeholm

Den nye ejer på Gråpilevej har fået ryddet meget op på de tilvoksede jorde, og planerne med at have dyr på markerne, er ved at blive realiseret. Der går allerede et par kalve og en håndfuld alpakaer på vestfolden. Og det skal han have ros for. Desværre tyder det på, at det ikke er noget, gæsterne i mosen skal have glæde af. Der er plantet en bøgehæk rundt om det meste af vestfolden, der fortsætter i et 100 m raftehegn. På den anden side af Gråpilevej er der plantet et 5 m bredt hegn med bla. fyr og gran. DOF har indklaget forholdene for Fredningsnævnet. Her ligger i forvejen en række indsigelser på bl.a. opførsel af telt, afspærring af Gråpilevej og oprensning af sø. Den sidste er dog udbedret.

Vandriksen er kommet ud af rørskoven

Vandriksen er er forholdsvis almindelig fugl i mosen. Man kan høre den året rundt, og der er måske 3-5 ynglepar. Den er sky, og holder sig inde i rørskoven. Om vinteren, når mosen fryser til, må den ud i åbent vand. Det har der været i februar, og på et meget publikumsvenligt stykke af Tibberup Å, lige ved Gråpilevej. Nogle gange er der set to på en gang.
Det må være mosens pt. mest fotograferede fugle. Der er et par fotos mere i galleriet.

Usædvanlige gæs i vinter

Vinteren igennem har der været 200-250 grågæs i mosen. Om dagen fouragerende på markerne, og i skumringen har man kunnet se flokken gå til kollektiv overnatning i Fugletårnssøen. I december 2020 har der været dage med 1-2 canadagæs/hybrid med grågås. I slutningen af januar 2021 blev der set en Blisgås, og et par dage efter en kortnæbbet gås. I første del af februar var der så en tajgasædgås blandt grågæssene lige ved kostien. I flg. Frank Desting den første observation i mosen af tajgasædgås. Sædgåsen – formodentlig samme eksemplar er stadig i mosen 20.4.21.

Kulden kom til mosen

6. januar kom den første sne, og noget af den smeltede ret hurtigt, men der kom lidt mere, og så kom kulden med temperaturer ned til -5-8 grader. De fleste søer frøs til og kun enkelte våger og Tibberup Å var isfri. Her har en fiskehejre fundet en fiskeplads hvor Fedtmosen har sit tilløb til åen.

Oprensning af Højlund Sø

Højlund Sø ligger i bunden af private villahaver, hvor sti 53 passerer Frøstjernevej. Søen har oprindelig været tænkt som sø til afledning af regnvand. Den bliver nu, januar 21, oprenset. I samme omgang bliver Søndre Frøstjernevej oprenset. Stien er spærret mens arbejdet pågår. Se søernes placering.

Vinterfugletælling

Jens Mortensen har været ude og foretage DOFs vinterfugletælling for 39. gang. Efter han er gået på pension har han henlagt tællingerne til hverdage. Her kan det konstateres at trafikstøjen fra Hillerødmotorvejen er voldsom på de tællepunkter, der ligger i smørmosen. Måske har det indflydelse på, hvor mange fugle, man kan høre. Der var markant færre antal individer end de foregående år, hvor der er talt i weekender. Se tællingen i sin helhed her punkttælling05.01.21. Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke var ringdue i mosen den dag. Se sammentælling af resultater fra vintertællinger på Rapporter.

 

Se nyheder og begivenheder fra tidligere år på Årets gang i mosen.

Nyt på siden

3. april 2023 Ny side med historien om egetræerne i mosen, hvoraf flere stammer fra de gamle egetræer i Jægerspris Skov.

15. marts 2023 opdatering af kort over mosen. Alle links over fuglenes forekomst i DOF-basen er opdateret.

23. februar 2023. Siden med Svaner, gæs og ænder er opdateret med foto af lille skallesluger.

24.marts 2022. Gladsaxe og Herlev kommuner har fremstillet en film om Smør- og Fedtmosen.

18. januar 2022. Siden Gladsaxelodder er opdateret med tekst og fotos med de gamle sommerhuse, der lå på Smørmosestien langs Hillerødmotorvejen.

5. januar 2022. Siden med Rapporter er opdateret med samleskemaer over vinter- og ynglefugletællinger fra hhv. 1982-2022 og 1999-2021 samt Frank Destings rapporter fra de sidste 20-30 år.

15. maj 2021. Siden Tårnenes dag er blevet opdateret med fortællinger om alle årene fra 2006 til i dag.

6. marts 2021. Ny side under ‘Moser’, med tur på den tilfrosne kanal rundt om den store ø i Tårnsøen.

8. februar 2021. Ny side under ‘mosen i gamle dage’ med fotos af Gråpilevej/Boghvedeholm i 1979.

24. marts 2020. Ny side med otte seværdigheder i Smør- og Fedtmosen samt Kildegårdens jorde.

28. januar 2020. Siderne med fugle er blevet opdateret med tekst, fotos og med links til dofbasen, der for den enkelte art viser antal observationer fra år 1800 til dags dato.