Rovfugle

MusvågeungeA

Musvåge* – ynglestandfugl. Siden 1998 har der været et ynglepar i Smørmosen, som regel i den utilgængelige del af mosen. Visse år har et andet par forsøgt sig i Fedtmosen. Tidligere har musvågen kun optrådt som fåtallig sommer og vintergæst. Der kan være rigtigt gode trækdage, især i starten af oktober, med over 1000 trækkende våger.

Voksen en januardag i 2020.

 

Musvågeunge i 2007.

 

Observationer af Musvåge i Dofbasen.

Læs mere om Musvågen og hør dens stemme på DOF.

TårnfalkA

Tårnfalk* – ynglestandfugl. Et par har ynglet i kasse i haven ved Kildegård siden 1993, og i 2017 tillige i en nyopsat kasse på vestsiden af gården. Den ses ofte musende over mosens åbne områder hele året. I starten af 1980’erne ynglede den i de høje graner i Smørmosen.

 

 

De to unger er fra kuldet i 2016.

Observationer af Tårnfalk i Dofbasen.

Læs mere om Tårnfalk og hør dens stemme på DOF.

Sjældnere falke

Vandrefalk har ynglet på skorstenen ved Vestforbrænding i Glostrup siden 2021. Det kan være fugle herfra, der fouragerer i mosen. Der ses også trækkende fugle, men ikke årligt.

Dværgfalk ses på træk forår og efterår. Det er langt fra årligt den ses, og den er ikke registreret i mosen siden 2014*

Lærkefalk er en jævnlig træk- og sensommergæst. Den ses både forår især i maj måned og igen i august-september, hvor ungfugle ses fouragere efter guldsmede over mosen.

Aftenfalk er en meget sjælden gæst i mosen med en sikker observation*.

Observationer af Vandrefalk i Dofbasen.
Læs mere om Vandrefalk og hør dens stemme på DOF.

Observationer af Dværgfalk i Dofbasen.
Læs mere om Dværgfalk og hør dens stemme på DOF.

Observationer af Lærkefalk i Dofbasen.
Læs mere om Lærkefalk og hør dens stemme på DOF.

Observationer af Aftenfalk i Dofbasen.
Læs mere om Aftenfalk og hør dens stemme på DOF.

 

Spurvehøg  – standfugl. Et eller flere par yngler med stor sandsynlighed i mosens nærhed – Hareskoven. Den er dog registreret ynglende en gang i 1977 i nogle høje graner i Smørmosen. Den ses året igennem fouragere.

 

Sommeren 2023 sås og især hørtes unge af spurvehøg tiggende efter føde i Smørmosen. Den var flyvefærdig og kan være kommet fra mosens omgivelser. Der var også set en voksen med føde i fangerne. Den blev registreret som sandsynlig ynglende.

Observationer af Spurvehøg i Dofbasen.

Læs mere om Spurvehøg og hør dens stemme på DOF.

DuehøgA

Duehøg – vintergæst. De senere år har en og nogle år to duehøge holdt til i mosen i længere perioder om vinteren.

Observationer af Duehøg i Dofbasen.

Læs mere om Duehøg og hør dens stemme på DOF.

Fiskeørn  – fåtallig trækgæst forår og efterår. Er set fouragere i mosen.

Observationer af Fiskeørn  i Dofbasen.

Læs mere om Fiskeørn og hør dens stemme på DOF.

Rørhøg  – almindelig sommer- og trækgæst. I sommeren 2009 opholdt et par sig i længere tid i mosen men ynglede ikke. Der er ofte fouragerende individer på besøg om sommeren – muligvis fra Søndersø.

Observationer af Rørhøg i Dofbasen.

Læs mere om Rørhøg og hør dens stemme på DOF.

 

Rød glente – sjælden trækgæst. I takt med at arten breder sig på Sjælland, ses den oftere over mosen.

 

 

 

Sort glente – meget sjælden trækgæst. Set en enkelt gang i 1993.

Observationer af Rød glente i Dofbasen.

Læs mere om Rød glente og hør dens stemme på DOF.

 

Blå kærhøg – tidligere almindelig vintergæst – nu sjælden trækgæst.

Observationer af  Blå kærhøg i Dofbasen.

Læs mere om Blå kærhøg og hør dens stemme på DOF.

Fjeldvaage_1A

Fjeldvåge – tidligere almindelig vintergæst, senest i 2009 – nu sjælden trækgæst/vintergæst.

Observationer af Fjeldvåge i Dofbasen.

Læs mere om Fjeldvågen og hør dens stemme på DOF.

 

Hvepsevåge  –  almindelig trækgæst forår og efterår. Kommer som en af de seneste trækkende rovfugle i maj-juni, og er den første der vender tilbage til Afrika i midten-slutningen af august, hvor der kan være gode trækdage over mosen..

Observationer af Hvepsevåge i Dofbasen.

Læs mere om Hvepsevågen og hør dens stemme på DOF.

 

Havørn ses årligt trækkende over mosen. I takt med at havørnen er blevet en mere og mere almindelig ynglefugl, ses også flere ørne over mosen. Dog højst fem individer om året.

Observationer af Havørn i Dofbasen.

Læs mere om Havørn og hør dens stemme på DOF.

 

Kongeørn – meget sjælden trækgæst. Set tre gange i 2001, 2004 og 2006.

 

 

Lille skrigeørn – meget sjælden trægæst. Sås til tårnenes dag i 2011.

Observationer af Kongeørn i Dofbasen.

Læs mere om Kongeørn og hør dens stemme på DOF.

 

Observationer af Lille skrigeørn i Dofbasen.

Læs mere om Lille skrigeørn og hør dens stemme på DOF.

 

Kilder til ældre observationer:
Bjarne Jensen (BJ):’Ugler i mosen – En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen’ Martins forlag 1978.
Carsten Rahbek (CR):’Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen’ speciale 1984.

*Rovfugleobservationer af Dennis Bjerring Quistgaard frem til 2020 er i stort omfang foretaget fra matriklen på Skyttestien 1½-2 km fra Smør- og Fedtmosen. I omtaler er disse observationer udeladt, når der opgøres antal fugle set.

 

[/wc_row]