Duer, gøge, ugler og natravn

RingdueA

Ringdue* – almindelig ynglestandfugl, trækgæst og vintergæst. Ses og høres alle steder i mosen i yngletiden, der begynder i det allertidligste forår, og kan vare til hen på efteråret. 15-20 ynglepar. Der ses rigtig mange trækkende ringduer over mosen, både forår og især efterår.

Observationer af Ringdue i Dofbasen.

Læs mere om Ringduen og hør dens stemme på DOF.

Tyrkerdue – uregelmæssig gæst året rundt. Fra at have været en almindelig ynglestandfugl i de tilstødende villakvarterer og dermed almindelig gæst i mosen til op i 1990’erne er tyrkerduen gået voldsomt tilbage i antal. Yngler sandsynligvis stadig i enkelte haver. Den ses sjældent i mosen.

Observationer af Tyrkerdue i Dofbasen.

Læs mere om Tyrkerduen og hør dens stemme på DOF.

 

Huldue – sjælden trækgæst. Ses overflyvende – ofte få individer i flokke af ringduer.

Observationer af Huldue i Dofbasen.

Læs mere om Hulduen og hør dens stemme på DOF.

 

Tamdue/klippedue – almindelig gæst i mosen. Ses overflyvende og fouragerende på markerne gerne i flok fra et nærliggende dueslag – de kan også blande sig i flokke af ringduer.

Observationer af Tamdue/klippedue i Dofbasen.

Læs mere om Hulduen og hør dens stemme på DOF.

 

Gøg* – almindelig yngletrækfugl. Gøgen høres tydeligt forår og sommer i mosen. Formodentlig 2-3 ynglepar, og det tyder på, at sådan har det været i rigtigt mange år. Ungfugle ses årligt. En enkelt gang er en stor unge set blive fodret af rørsangerpar.

Observationer af Gøg i Dofbasen.

Læs mere om Gøgen og hør dens stemme på DOF.

NatugleA

NatugleungerA

Natugle* – uregelmæssig ynglestandfugl. Natuglen har ynglet i 1980’erne i en kasse i en af de gamle haver ud mod Hillerødmotorvejen i mindst 10 år. I 1981-83 – måske også tidligere – var der tillige ynglende ugle i en kasse i den nordøstlige del af Smørmosen. I 1990’erne forsvandt den for så at dukke op i en nyopsat kasse (1994?) midt i Smørmosen i 2001. Her kom der fem unger ud af det. Kassen blæste ned den følgende vinter, og der har ikke været ynglende ugler før 2010, hvor kassen i haven ved Hillerødmotorvejen (den var nødtørtigt repareret året før) blev taget i brug, og der kom tre unger ud. I 2011 blev kassen i have ved Gråpilevej taget i brug. Formodning om yngel men unger ikke set.
Peter Godtfredsen og Jens Mortensen har hængt tre uglekasser op – to i Smørmosen og en i Fedtmosen, der har været alliker i alle tre, og de er fyldt op med redemateriale, så tvivlsomt om der er plads til ugeler. I Fedtmosen hænger yderligere to kasser. Der er også et  hult træ, hvor der ind imellem har været rastende ugle.

Kuldet med tre unger fra 2011.

Observationer af Natugle i Dofbasen.

Læs mere om Natuglen og hør dens stemme på DOF.

SkovhornugleA

Skovhornugle – regelmæssig vintergæst – sjælden ynglefugl. I kortere perioder i 1970’erne og 1980’erne har der været overvintrende skovhornugler i Fedtmosen. I 00’erne har der været fast overvintring i en skovfyr på Frøstjernevej. I 2009 ankom 4-5 ugler, men de forlod træet efter få dage. I vinteren 2010-2011 blev op til 9 skovhornugler set på Kildemosen. Her er de fortsat set vinteren 2018-19, hvor mindst to individer er set. 2019-20 er der ikke set skovhornugler i Bagsværd.

Sommeren 2010 blev der konstateret ynglende skovhornugle i området Værebrovej/Rødpilevænget. Der sås 3 udfløjne unger. Der har været ynglende fugle også i sommeren 2012 og 2014.

Observationer af Skovhornugle i Dofbasen.

Læs mere om Skovhornuglen og hør dens stemme på DOF.

 

Mosehornugle – sjælden trækgæst set i 1978, 1983, 1993, 2009 og 2017.

Observationer af Mosehornugle i Dofbasen.

Læs mere om Mosehornuglen og hør dens stemme på DOF.

 

Natravn – meget sjælden sommergæst. Set en gang i 1970’erne – CR angiver ikke årstal.

Observationer af Natravn i Dofbasen.

Læs mere om Natravnen og hør dens stemme på DOF.

 

Kilder til ældre observationer:
Bjarne Jensen (BJ):’Ugler i mosen – En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen’ Martins forlag 1978.
Carsten Rahbek (CR):’Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen’ speciale 1984.