Smørmosen Nord

Søerne i Smørmosen er rester af gamle tørvegrave. Tørvelodderne lå i øst-vestligretning, og var ganske smalle og flere hundrede meter lange, flere steder kan man se rester af skelbevoksningen, der står som en lige linje gennem moselandskabet. Mange af søerne er i samme retning. Sø nr. 90 har været udsat for naturgenopretning tilbage i 1970’erne, hvor der er gravet bundsediment af, og der er ‘efterladt’ ens ø midt i. Den sti der slynger sig rundt om søen er anlagt i samme omgang.

Gråpile Sø

Søen er ikke med blandt de 100 søer, Gladsaxe Kommune har undersøgt. Den ligger lige ud til Gråpilevej 50 m fra Værebrovej. I tørre somre kan søen næsten tørre ud.
Ynglende fugle: Blishøne, Rørhøne.

Nyttehave Sø

Søen har nr. 89 i Gladsaxe Kommunes undersøgelse (navnet står for redaktørens regning). Søen ligger som navnet angiver lige sydøst for nyttehaverne. I samme område står den udgåede og stærkt beskårne pil. I selv søen yngler blishøne, rørhøne, gråand. Området er i øvrigt meget besøgt af småfugle som musvit, blåmejse, sortmejse, sumpmejse, træløber, spætmejse, solsort, sjagger og vindrossel. I yngletiden høres gransanger, munk,havesanger – sjældent nattergal.
Der er registreret skrubtudse, butsnudet frø og lille vandsalamander.

Tilløbssøerne

Disse søer – det er nærmest en bred kanal/tørvegrav – ligger i tilknytning til en regnvandsafledning fra Hillerødmotorvejen. Vandkvaliteten er ikke den bedste. Ofte er der en film af olie på overfladen. I 1979-80 udarbejdede Gladsaxe Kommune en økotoxokologisk undersøgelse af virkningerne af den urbane regnafstrømning. Der konstateredes en del bly, cadmium og zink fra trafik og tilstødende industriområde samt chlorid-forbindelser fra vejsalt og endelig en del olieforbindelser.

Der går en sti gennem området, og en bro fører over tilløbssøerne.

1-2 par rørsangere yngler i området. Blåmejse fouragerer i rørene. Vandrikse hørt i området.

Sø nr. 90

En større sø med en større ø midt i og to mindre i den østlige ende. Den ligger i et sumpskov område med birk, rød-el og gråpil. En af de mindre befærdede stier går rundt om søen.

Padder og krybdyr:  Skrubtudse, butsnudet frø, spidssnudet frø, grøn frø samt stor og lille vandsalamander er fundet ynglende. Snog og stålorm er set i området.
Fugle: Grågås har ofte rede på øen. Blishøne med 1-2 par og rørhøne ses årligt. Musvit, blåmejse, solsort og måske også træløber yngler i området.

Der blev observeret en ilder i 2007.

Sø nr. 91

Søen ligger omkranset af høje løvtræer, som skygger for hele vandfladen. Det betyder, at der stort set ikke er undervandsvegetation. Det betyder så, at der ikke er mange smådyr, som større dyr og fugle kan leve af.
Padder og krybdyr:  Butsnudet frø, spidssnudet frø, grøn frø samt lille vandsalamander er fundet sparsomt ynglende. Snog er set i området.
Fugle: Rørhøne er konstateret ynglende. Gråand ses regelmæssigt. Stor flagspætte ses og høres i området, hvilket skovskade også gør.

Sø nr. 92

Søen ligger lidt utilgængelig fra både mosesiden og fra Smørmosestien, da der er en bund af sump, hængedynd og sumpskov. Størstedelen af bredden er bevokset med rørskov. Der er skyggende træer, gråpil og birk. Vandet er brunt, grumset, og der er forholdsvis fattig undervandsvegetation. Moderat artsrigt mht. smådyr med vandbænkebider og snegle som de dominerende.
Padder og krybdyr:  Butsnudet frø, spidssnudet frø, grøn frø samt lille vandsalamander – fåtallige.
Fugle: Blishøne, rørsanger (flere par) og rørspurv registreret.

Sø nr. 93

Denne lidt større sø ligger lidt utilgængelig fra både mosesiden og fra Smørmosestien, da der er en bund af sump, hængedynd og sumpskov. Størstedelen af bredden er bevokset med rørskov. Der er skyggende træer, gråpil og birk. Vandet er klart og næringsrigt. Der er en dækkende undervandsvegetation med kors-andemad som den dominerende. Moderat artsrigt mht. smådyr med vandbænkebider, dansemyg og snegle som de dominerende.
Padder og krybdyr:  Skrubtudse, butsnudet frø, grøn frø samt lille vandsalamander – fåtallige. En snog observeret.
Fugle: Blishøne, rørhøne, rørsanger (flere par) og rørspurv er ynglende. Troldand og gråand holder til.
Fisk: Karuds.

Sø nr. 94

Denne sø ligger utilgængelig fra både mosesiden og fra Smørmosestien, da der er en bund af sump, hængedynd og sumpskov. Størstedelen af bredden er bevokset med rørskov. Der er skyggende træer, gråpil og birk. Vandet er klart og moderat næringsrigt. Der er en rimeligt dækkende undervandsvegetation med tornfrøet hornblad og flydende stjerneløv som de dominerende. Artsrigt mht. smådyr med vandbænkebider og snegle som de dominerende.
Padder og krybdyr:  Skrubtudse, butsnudet frø, grøn frø samt lille vandsalamander – fåtallige. En snog observeret.
Fugle: Blishøne, rørhøne, rørsanger (flere par) og rørspurv er ynglende. Lille lappedykker mulig ynglende.
Fisk: Skalle og karuds.

Sø nr. 95

Denne sø ligger lige ved T-krydset, hvor stien har en afgrening mod Hillerødmotorvejen – i daglig tale ‘Novo-stien’. Der er flot udsyn fra stien over hele søen.
Den er omkranset af  sump,  sumpskov, mose og løvskov (gråpil, birk og rødel).  En del af bredden er bevokset med rørskov.  Vandet er klart og moderat næringsrigt. Der er en sparsom undervandsvegetation med tornfrøet hornblad, korsandemad samt spredte bevoksninger med almindelig blærerod og flydende stjerneløv. Artsrigt mht. smådyr med børsteorme, vandmider, krebsdyr, biller, vandtæger, vandnymfer, snegle (stor posthornsnegl meget almindelig) og muslinger.
Padder og krybdyr:  Skrubtudse, butsnudet frø, lille og stor vandsalamander – fåtallige. En snog observeret.
Fugle: Blishøne, rørhøne, rørsanger (flere par). I mange år havde en grågås en meget fint placeret rede på øen. Troldand observeret med ællinger et enkelt år.
Fisk: Skalle og karuds.

Sø nr. 101

Søen ligger lidt utilgængeligt. Det er en gammel have, hvor fundamentet i beton fortsat står på grunden. Der var indgang fra Smørmosestien, og det er stadig muligt at komme frem ad denne. Man kan også kommet gennem krattet bag sø nr. 95, men det er mere besværligt.

Søen er ikke med i Gladsaxe Kommunes undersøgelser af Vandområder fra 2007.

 

Læs mere om de enkelte søer i publikationen Vandområder i Gladsaxe Kommune 2007 Kap.15_Søer i Smørmosen.