Lappedykkere, skarver, storke og hejrer

Lappedykkere

 

Lille lappedykker* – fåtallig yngletrækfugl. Tidligere almindelig med op til 5 par. BJ angiver, at bestanden faldt til 2-3 par i midten af 1970’erne. CR angiver bestanden til 5 par omkring 1980. Han finder selv 15 par i 1983 ved afsøgning af også de mere utilgængelige dele af mosen – 10 par i smørmosen og 5 par i Fedtmosen.  5 par har været et sandsynligt tal for perioden frem til 2000, hvorefter det er faldet til 2-3 par. Siden 2009 har der været registreret 1-2 par men næppe årligt ynglende. Måske er der fortængt af gråstrubet lappedykker.

Se observationer af Lille lappedykker på Dofbasen.

Læs mere om Lille lappedykker på DOF og hør dens stemme .

Grst_Lapp_m_unge_B

Gråstrubet lappedykker* – fåtallig yngletrækfugl. Frem til midten af 1970’erne op til 5 par. Formodentlig pga tilgroning faldt antallet til 1 par i 1985 (CR). De næste 20 år er den ikke registreret som ynglende. Fra år 2005 har 1-3 par årligt gjort yngleforsøg i hhv. Fugletårnssøen ( hvor den ofte placerer  sin rede lige uden for fugletårnet) og Valnæs Mose, og som regel får de unger. Senest også par i Nattergalesøen.

Se observationer af Gråstrubet lappedykker på Dofbasen.

Læs mere om Gråstrubet lappedykker på DOF og hør dens stemme .

 

 

 

Toppet Lappedykker – Sjældent rastende.

 

Se observationer af Toppet lappedykker på Dofbasen.

Læs mere om Toppet lappedykker på DOF og hør dens stemme .

 

Sorthalset lappedykker – sjælden gæst. Har tidligere ynglet i 1992-93, men blev forjaget af gråstrubet lappedykker. Ikke registreret siden 1994.

Se observationer af Sorthalset lappedykker på Dofbasen.

Læs mere om Sorthalset lappedykker på DOF og hør dens stemme .

Skarver, storke og hejrer

Skarv – almindelig trækgæst. Almindelig som overflyvende og rastende i de større søer. Noteres som både skarv (der dækker begge underarter) og mellemskarv i dofbasen.  Begge underarter kan forekomme, omend hovedparten nok er danske ynglefugle/mellemskarver.

Se observationer af Skarv på Dofbasen.

Læs mere om Skarv og hør dens stemme på DOF.

FiskehejreB

Fiskehejre – standfugl. Ikke ualmindeligt med 3-5 rastende fugle i mosen året rundt. Nærmeste koloni er i Ellesumpen i den østlige del af Bagsværd Sø.

Mange rastende fiskehejrer kan være udtryk for en god fiskebestand i søerne i mosen.

Se observationer af Fiskehejre på Dofbasen.

Læs mere om Fiskehejre og hør dens stemme på DOF.

rørdrum_w

Rørdrum – sjælden gæst. Rørskoven  er formodentlig ikke udbredt nok til at kunne rumme et ynglepar. Den er hørt pauke en enkelt gang. Ses lejlighedsvist i isvintre ved våger i rørkanten i Tårnsøen, der hvor Tibberup Å starter sit løb.

 

Se observationer af Rørdrum på Dofbasen.

Læs mere om Rørdrum og hør dens stemme på DOF.

 

Hvid stork – sjælden trækgæst. Arten er registreret i mosen fire gange – 2009, 2011, 2016 og 2021. (derudover et par gange fra Gladsaxe). Storkereden på Kildegården har ikke tiltrukket mulige ynglepar. Læs om det optimistiske projekt på denne side.
Om storken nogen sinde har ynglet i mosen vides ikke. Den ynglede på Gladsaxe og Herlev kirker samt Lille Birkholm i 1928.

Se observationer af Hvid stork på Dofbasen.

Læs mere om Hvid stork og hør dens stemme på DOF.

 

Sort stork er registeret en enkelt gang i 2014.

Se observationer af Sort stork på Dofbasen.

Læs mere om Sort stork og hør dens stemme på DOF.

 

Sølvhejre er registeret en enkelt gang i mosen i 2014.

Se observationer af Sølvhejre på Dofbasen.

Læs mere om Sølvhejre og hør dens stemme på DOF.

 

Kilder til ældre observationer:

Bjarne Jensen (BJ):’Ugler i mosen – En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen’ Martins forlag 1978.
Carsten Rahbek (CR):’Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen’ speciale 1984.