Fedtmosen

Søerne i Fedtmosen er rester af gamle tørvegrave. Tørvelodderne lå i nord-sydlig retning, og var ganske smalle og flere hundrede meter lange, flere steder kan man se rester af skelbevoksningen, der står som en lige linje gennem moselandskabet.

Læs mere om de enkelte søer i publikationen Vandområder i Gladsaxe Kommune 2007 Kap.14_Søer i Fedtmosen, hvorfra de fleste af oplysninger nedenstående stammer fra.

Værebro Sø

Søen ligger på nordsiden af Værebrovej, og dermed uden for det egentlige moseområde og den tilhørende fredning. Den er taget med her, da den er synlig fra den nordlige indgang til mosen ved Jernalderbyen. Søen indgår i kommunens regnvandssystem, og der tilføres dræn- og overfladevand via flere rørudløb, mens søen har afløb i det sydøstlige hjørne via en stor rist. Vandstanden er derfor ret svingende. I 2017 blev søen renoveret, og der er lagt en trædesti gennem søen.
Smådyrsliv er artsfattigt med enkelte arter af børsteorme, igler, krebsdyr, vandtæger, biller, dansemyg, snegle og muslinger.
Skrubtudse og butsnudet frø yngler fåtalligt.
Fisk: Skalle og nipigget hundestejle.
Der er rastende hættemåger, stormmåger, sølvmåger, gråænder, troldænder og sjældnere hvinænder. Renoveringen af søen og omgivelser betød også, at en del af de høje træer ud mod Værebrovej måtte lade livet. og dermed forsvandt også områdets sidste sjagger koloni – der blev ikke konstateret ynglepar i 2019.

 

Jernaldersø Øst

Jernaldersø Vest

Jernaldersøerne

Når man kommer ind i mosen fra Værebrovej ved Jernalderbyen/Madpakkehuset, kommer man efter et par hundrede meter til nogle småsøer.
Øst for stien er der næsten ikke åbent vand.
Vest for stien er der en regulær sø med en lille ø i.

Søerne er ikke undersøgt i Gladsaxe Kommunes undersøgelse af 100 søer. Det må formodes, at søerne rummer nogenlunde samme plante- og dyreliv som de nærmest liggende moser fx Sø nr. 85.

Fugle: Der er ynglende rørsanger (flere par), blishøne, gråand, rørhøne, rørspurv.

Rådyr holder til i området.

 

Sø nr. 85

Området består af sump, hængesæk, sumpskov og mose. Der er birk og grå-pil langs det meste af søbredden bortset fra langs sydbredden ved stien, hvor der er et lysåbent område uden træer. Der er en ø i vestenden af søen. Undervandsvegetationen  bestod af butbladet vandaks, liden blærerod, kors-andemad og vand-seglmos. Flydebladsvegetationen bestod af lidt bevoksninger af liden andemad, stor andemad og vand-pileurt. Rørsumpvegetationen var domineret af tagrør.
Smådyrsliv artsrigt med en del arter af krebsdyr, vandmider, vandtæger, biller, vandnymfer, guldsmede, dansemyg og snegle (som den dominerende).
Padder og krybdyr: Padder ynglede fåtalligt: butsnudet frø, spidssnudet frø, grøn frø, lille vandsalamander og stor vandsalamander. Af krybdyr registreredes 2 snoge.
Ynglefugle: Lille lappedykker (1 par), gråand (1 par), blis-høne (1 par), grønbenet rørhøne (1 par), vandrikse (1 par), rørsanger (4 par),

 

Sø nr. 86

Søen er omgivet af sump, hængesæk, sumpskov og mose. Der er busk- og træbevoksninger langs hele bredden bestående af gråpil, birk, og rødel. Der er afløb til sø nr. 87. Der er en ø midt i søen (ofte med grågås på rede).
Undervandsvegetationen bestod af bevoksninger af butbladet vandaks, tornfrøet hornblad, kors-andemad, liden blærerod, vand-seglmos og flydende stjerneløv. Flydebladsvegetationen bestod af småbevoksninger af gul åkande, vand-pileurt, frøbid, stor andemad og liden andemad. Rørsumpvegetationen  var domineret af tagrør og smalbladet dunhammer.
Smådyrsliv artsrigt med en del arter af krebsdyr, vandmider, vandtæger, biller, vandnymfer, guldsmede, dansemyg, snegle og muslinger (mange individer af stor posthornssnegl).
Padder: Seks ynglede arter: skrubtudse (alm.), butsnudet frø, spidssnudet frø, grøn frø, lille vandsalamander (alm.)og stor vandsalamander.
Af vandtilknyttede fugle ynglede lille lappedykker (?),  grågås , gråand, troldand (?), blishøne , grønbenet rørhøne, vandrikse, rørsanger (flere par), nattergal og rørspurv.

 

Sø nr. 87

Søen er omgivet af sump, hængesæk, sumpskov og mose. Der er busk- og træbevoksninger langs med søbredden bestående af især gråpil og birk. I søen er der en blanding af rørsump, hængedynd og sumpskov i bredzonen. Søen har vandforbindelse til sø nr. 86.  Der er en ø midt i søen.
Undervandsvegetationen  bestod af butbladet vandaks, kors-andemad, vandrøllike, vand-seglmos  og flydende stjerneløv. Flydebladsvegetationen omfattede småbevoksninger af gul åkande, hvid åkande, vand-pileurt og liden andemad. Rørsumpvegetationen var domineret af tagrør.
Smådyrsliv artsrigt og varieret med en del arter af krebsdyr, vandtæger, biller, vandnymfer, dansemyg, snegle og muslinger. Antalsmæssigt dominerede vandbænkebider, vandtæger og snegle.
Padder og krybdyr: Af padder ynglede fåtalligt 6 arter: skrubtudse, butsnudet frø, spidssnudet frø, grøn frø, lille vandsalamander og stor vandsalamander. Af krybdyr observeredes to snoge.
Af vandtilknyttede fugle ynglede lille lappedykker (?), gråand, blishøne, grønbenet rørhøne, rørsanger (flere par), nattergal og rørspurv (flere par).

 

 

Sø nr. 88 vest

Sø nr. 88 øst

Sø nr. 88

Søen er opdelt i en østre og vestre del adskilt af stien, der går rundt om søerne 86, 87 og 88. Den østre del er næsten uden frit vand, da, pil, bævreasp og birk helt omkranser søen – også fra oven!
Det er kun den vestre del, der er undersøgt i Gladsaxe Kommunes undersøgelse af 100 søer. Den er omgivet af mose- og sumpskov, der fortrinsvis består af gråpil og birk. Der er en ø midt i søen. Der er rørsump langs størstedelen af søbunden afbrudt af pilekrat.
Undervandsvegetationen bestod af tornfrøet hornblad, tornløs hornblad, vandrøllike, korsandemad og vand-seglmos). Flydebladsvegetationen og bestod af liden andemad, stor andemad, frøbid og vand-pileurt. Rørsumpvegetationen  var domineret af tagrør, der havde store sammenhængende bevoksninger.
Smådyrsliv forholdsvis artsrigt med en del arter af krebsdyr, vandtæger, biller, vandnymfer, guldsmede, dansemyg, snegle og muslinger. Antalsmæssigt var vandbænkebider dominerende.
Padder og krybdyr: Af padder ynglede 6 arter: skrubtudse (alm.), butsnudet frø, spidssnudet frø, grøn frø, lille vandsalamander (alm.) og stor vandsalamander. Af krybdyr registreredes snog og stålorm.
Af vandtilknyttede arter ynglede gråand, blishøne, grønbenet rørhøne og rørspurv.

 

Valnæs Mose

Beliggende i Herlev Kommune.

 

Sample Content

Fedtmosens sydlige rørsump

 

 

Søen set fra øst.

Set fra syd: Brøndkarse Sø ligger bag folden

Brøndkarse Sø

Søen ligger for enden af Brøndkarsevej, men er en del af privat parcel uden offentlig adgang. Den er 3.500 m2 stor og opdelt i to bassiner, der er forbundet med hinanden. Den er omkranset af græsplæner, en fold og så glider den sammen med Fedtmosen mod vest, som den er svært tilgængelig fra.

Undervandsvegetationen  meget artsrig med Butbladet vandaks som dominerende. Flydebladsvegetationen  domineret af liden andemad og frøbid. Spredt fandtes vand-pileurt, svømmende vandaks og stor andemad. Rørsumpvegetationen domineret af tagrør og bredbladet dunhammer, der begge havde store sam-menhængende bevoksninger langs bredden.
Meget artsrigt og varieret smådyrsliv med mange arter af børsteorme, vandmider, igler, krebsdyr, døgnfluer, vandtæger, biller, vandnymfer, guldsmede, vårfluer, snegle og muslinger.
Padder: skrubtudse, butsnudet frø, spidssnudet frø, grøn frø, lille vandsalamander og stor vandsalamander.  Krybdyr: snog med pæn bestand, som formentlig bruger området i udpræget grad som fourageringsområde på grund af forekomsten af padder. Desuden observeredes stålorm.
Vandtilknyttede fuglearter: lille lappedykker (?), gråand, vandrikse, blishøne, grønbenet rørhøne, rørsanger (flere par), rørspurv (flere par) og nattergal (?).

Rådyr holder til i området.

Fisk: gedde, skalle, aborre, karudse og brasen.

 

 

Rødpile Dam

Lille åben dam, der ligger i en privat villahave. Den er svært tilgængelig fra Fedtmosen. Det omgivende terræn består af en græsplæne, der skråner ned mod Fedtmosen. Dammen oprenses for vandplanter hvert år af beboerne.
Padder: skrubtudse, butsnudet frø, grøn frø og lille vandsalamander – fåtalligt ynglede. Snog set i området.