Sangere

 

Græshoppesanger – sjælden yngletrækfugl. Første gang registreret i 1977 med mange sangdage (mulig yngel) og 1978 med få sangdage(CR). Hørt syngende i Fedtmosen i perioder fra 2004-07. I 2004 og i 2007 i over 2 måneder begge år (Mulig yngel). Siden da en enkelt observation i 2012.

Smør- og Fedtmosen har faktisk det, der skal til for at Græshoppesangeren kan yngle, så måske sker det en gang.

Observationer af Græshoppesanger i Dofbasen.

Læs mere om Græshoppesangerog hør dens stemme på DOF.

 

Sivsanger – sjælden trækgæst – rastende. Som i det meste af Danmark er sivsangeren gået voldsomt tilbage i antal. Almindelig i mosen i 1960-70’erne med 2-5 ynglepar . Sidste gang den ynglede var i 1982 (CR). Siden 2010 er den registreret med få observationer årligt. Kun i 2014 blev den registreret over flere dage.

Observationer af Sivsanger i Dofbasen.

Læs mere om Sivsanger og hør dens stemme på DOF.

 

Kærsanger* – almindelig yngletrækfugl. Tidligere tilbage i 1970-1990 meget almindelig med mange ynglepar helt op til 26 registreret i starten af 1980’ern (CR). Antallet svandt noget ind fra slutningen  af 1990’erne til midt ind i 00’erne muligvis som følge af naturplejen i Gladsaxes del af mosen, hvor tidligere territorier blev ryddet for bevoksning. Nu ser det ud som bestanden er vokset til ca. 2-5 ynglepar, der især har bredt sig over dele af de udyrkede arealer ved Kildegård og Lilleholm.

Som kuriosum fortæller CR, at der i området, hvor Fedtmosestien krydser Tibberup Å vestfra blev optalt 6 kærsanger territorier i 1983.

Observationer af Kærsanger i Dofbasen.

Læs mere om Kærsanger og hør dens stemme på DOF.

 

Rørsanger* – talrig yngletrækfugl. Høres overalt hvor der er rørskov. Formodentlig 10-15 ynglepar, men der kan være uopdagede fugle i de svært tilgængelige dele af mosen. I 1983 opgør CR antallet af ynglende rørsangerpar til 83.  Ti år senere skønner Frank Desting antallet til 50 par. De sidste 20 år er der maksimalt opgjort 10-15 syngende hanner. Det kan passe med, at der er sket en tilgroning af rørskoven i mange dele af mosen, hvor rørsangeren så er fortrængt.

Observationer af Rørsanger i Dofbasen.

Læs mere om Rørsanger og hør dens stemme på DOF.

 

Gulbug – sjælden yngletrækfugl. Høres lejlighedsvist – og ikke årligt – syngende i slutningen af maj-starten af juni. Er ikke registreret ynglende siden begyndelsen af 1990’erne. CR angiver antallet af ynglepar til 1-2 par i 1977 og 1979 samt et par i 1982.

Observationer af Gulbug i Dofbasen.

Læs mere om Gulbug og hør dens stemme på DOF.

 

Gærdesanger* – almindelig yngletrækfugl. Holder til i udkanten af mosen ved beboelse. Formodentlig 1-4 ynglepar. Sædvanligvis at høre ved stien langs H/F Smørmosen og ved Gråpilevej den nordlige ende.

Observationer af Gærdesanger i Dofbasen.

Læs mere om Gærdesanger og hør dens stemme på DOF.

Tornsanger_A

Tornsanger* – almindelig yngletrækfugl. Holder til på de åbne strækninger/markerne, hvor den ofte høres syngende fra toppen af en busk. Ynglepar 5-10. Dette antal har været stabilt i rigtig mange år.

Observationer af Tornsanger i Dofbasen.

Læs mere om Tornsanger og hør dens stemme på DOF.

 

Havesanger* – almindelig yngletrækfugl. Holder til i de mere fugtige dele af mosen med tæt bevoksning. Ynglepar 5-10 skønnet ud fra antallet af syngende hanner. Tilbage i 1980’erne var antallet noget højere. CR angiver det til 41 par i 1983.  Han angiver yderligere, at antallet af ynglende havesangere er mere end 3 gange højere end for munk. Den forskel er der ikke i dag, hvor der snarere er en lille overvægt af munk.

Observationer af Havesanger i Dofbasen.

Læs mere om Havesanger og hør dens stemme på DOF.

 

Munk* – almindelig yngletrækfugl. Ynglepar 12-15. Antallet har været stabilt de sidste 40 år.

Observationer af Munk i Dofbasen.

Læs mere om Munk og hør dens stemme på DOF.

Gransanger_A

Gransanger* – talrig yngletrækfugl. Er den sanger, der ankommer tidligst i april. Har bredt sig ikke alene i mosen men også i de tilstødende villakvarterer. 20-25 ynglepar. Tilbage i starten af 1980’erne var der 5 ynglepar (CR), så den er gået voldsomt frem. Og det er den i hele Danmark.

Observationer af Gransanger i Dofbasen.

Læs mere om Gransanger og hør dens stemme på DOF.

Løvsanger* – almindelig yngletrækfugl. I modsætning til gransanger er løvsangeren gået voldsomt tilbage siden 1980’erne. Den gang blev der talt 54 ynglepar. Omkring 2000 angiver Frank Desting antallet af ynglepar il 30. I dag er der 5-10 ynglepar. Løvsangeren er en af de Afrikatrækkere der er ramt af en hård nedgang i antal i Danmark.

Observationer af Løvsanger i Dofbasen.

Læs mere om Løvsanger og hør dens stemme på DOF.

 

 

 

 

 

Skovsanger – sjælden forårsgæst. Er registreret syngende 10 gange siden 1985. I 1978 er der registreret 2 ynglepar. Det er usædvanligt, da arten, som navnet angiver, foretrækker højstammet løvskov. (CR)

Observationer af Skovsanger i Dofbasen.

Læs mere om Skovsanger og hør dens stemme på DOF.

 

 

Lundsanger er registreret i mosen en gang i 2001.

Observationer af Lundsanger i Dofbasen.

Læs mere om Lundsanger og hør dens stemme på DOF.

 

Kilder til ældre observationer:
Bjarne Jensen (BJ):’Ugler i mosen – En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen’ Martins forlag 1978.
Carsten Rahbek (CR):’Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen’ speciale 1984.