Årets gang mosen

2022

 

Lavvande i søerne

Søerne i Smør- og Fedtmosen samt Tibberup Å har i nogle måneder været præget af et tørt efterår med lav vandstand til følge. Næsten en tredjedel af Stadagersøen er tør, så man kan gå på den. Det sene efterår har ikke budt på ornitologiske overraskelser. (12.22)

Efterårstrækket godt i gang

I månedsskiftet september-oktober har der været fine trækobservationer af musvåge og spurvehøg. Sågar en blå kærhøg har vist sig. 4. oktober kredsede en fiskeørn over Tårnsøen, jagtet af en gråkrage. Johnny M. så en sølvhejre, men registrerede den ikke i Dofbasen.

Trækkende traner har også været over mosen. (10.22)

Den nye snogeyngel viser sig

Snogens æg klækker i midten af september. Denne lille snog på 15-20 cm lå og varmede sig midt på stien i Fedtmosen. De har nogle få varme dage at tage føde til sig, inden de går i dvale for vinteren. (09.22)

Optælling af ynglefugle 2022

Årets optælling af ynglefugle er tilendebragt. Nattergalen (foto) sang med op til 5 individer, men næppe mere end 1-2 par ynglede. Det positive var, at rødstjerten fortsat stiger i antal. Hvinand ynglede i kassen ved Nattergalesøen, men reden blev plyndret. En nyopsat kasse i Højlund Sø gav ni ællinger. To par gråstrubede lappedykkere fik kuld, men tilsyneladende fik kun det ene par i Tårnsøen en flyveklar unge. Resten af tallene svarede nogenlunde til de to forrige år. Der har været 45-49 ynglende arter. Se opgørelsen her. (06.22)

Ejer sigtet for ulovlig lukning af Gråpilevej

I mere end halvandet år har ejeren af Gråpilevej 24 spærret vejen, der er offentlig tilgængelig. Nu har politiet rejst tiltale. Læs mere herom i Herlev Bladet uge 26 og mere i artiklen om den dårlige stemning, det har afstedkommet i mosen Herlev Bladet uge 28. Der verserer adskillige sager angående forhold på ejendommen, der er i strid med fredningen. Ejeren har anket Fredningnævnets afgørelse. Der ventes en endelig afgørelse fra Naturklagenævnet lige efter sommerferien. (06.22)

Tårnenes dag – vi blev tredjesidst

Lørdag d. 7. maj deltog DOF Gladsaxe i den landsdækkende konkurrence Tårnenes dag for 16. gang. Sammen med Sydtårnet på Vestamager har vi deltaget samtlige gange siden 2016 (2020 var aflyst pga. corona). Jan tv. har passet morgenvagten fra kl. 05 i en årrække i år bistået af Nicklas og lidt senere Jens. I løbet af morgen og formiddag indfandt også Michael, Anne T.  og Peter sig som tællere. Vi nåede op på 43 arter, hvilket indbragte os en tredjesidste plads. Vi havde et dusin gæster på dagen. Og så var det første dag med nattergal, gøg og bysvale. Se resultater her.   (05.22)

Nye hvinandekasser

Gladsaxe Kommune vil hjælpe truede fuglearter i mosen. I den forbindelse er der bevilget fire kasser til hvinand (som er kommunal ansvarsart) der er opsat af den grønne guide bistået af friske folk fra Agenda-gruppen. De sidder ved søerne 85, 86, 90 og 93. Yderligere har en af lodsejerne ved den nyrenoverede Højlund Sø opsat en kasse på øen. Der er i det tidlige forår set et-to par i mosen.
I forvejen sidder der kasser ved Tårnsøen, Valnæs Mose, Nattergalesøen og overløbsbassinet ved Gammelgårdsvej. Udbuddet af boliger er stort. (04.22)

Trofast knopsvane i Fedtmosen

Knopsvanehunnen med gul ring YY5 har været fast gæst i mosen gennem 10 år. Den har ynglet eller forsøgt at yngle i stort set alle årene. Den har haft tre forskellige mager. Det er zoologisk museum, der overvåger svanerne i vores område. I starten af februar dukkede YY5 op med magen gennem de senere år i Valnæs Mose. Det er dog ikke hele tiden, de er sammen, Se mere om YY5. (03.22).

Fredningsafgørelse for Gråpilevej 24

Herlev Kommune samt DN og DOF havde indgivet en lang række indsigelser over planlagte og udførte projekter på Gråpilevej 24.
13. januar 2022 har Fredningsnævnet sendt sin afgørelse. Bortset fra ansøgning om svinehold og terrænregulering af Gråpilevej er alle punkter i grundejerens ansøgning afvist.
Det må forventes at grundejer snarest påbegynder fjernelse af bøgehæk, raftehegn og beplantninger med fyrre- og grantræer. Der bliver ikke tale om nyopførelse af maskinhal og beboelseshus på 400 m2. Fredningsnævnet udtaler: “Ny beboelsesbygning til erstatning af den gamle, bør have en placering, et udtryk og et omfang, der omtrentligt svarer til den gamle”. Det må også forventes, at Gråpilevej igen åbnes for gående og cyklende trafik. (02.22).

40 år med punkttællinger

I januar 1982 gik Jens Mortensen første gang de 20 punkter i Smør- og Fedtmosen, hvor der hvert sted blev talt i 5 minutter – arter og antal fugle. Det har stået på siden. 16.000 fugle er det blevet til. Resultaterne år for år indgår i DOFs punkttællingsprogram, der viser, hvordan de almindelige fugle har det i Danmark. I årets tælling satte sjagger rekord med det højeste antal nogensinde (117), og dompap viste sig godt frem med højeste antal siden 2005 (17).
De 40 år blev markeret af de sædvanlige naturvenner i mosen (Foto:PG). Se mere om punktællinger. (01.22).

 

2021

Oprydning i gammel have

Her over nytåret er der blevet ryddet på arealet ved Smørmosestien (engang nr. 38) – det er ude langs Hillerødmotorvejen. Haven var omkranset af hegn, og det er nu blevet fjernet, så især rådyr kan bevæge sig uhindret rundt i området – og der var faktisk hele to, da billedet blev taget. Der har endvidere været en del japansk pileurt, som bliver bekæmpet. Mange af haverne er fuldstændig tilgroede med mange væltede træer, så det er godt, at der bliver naturplejet på nogle af grundene. (12.21).

Knarand stationær i Stadagersøen

Knaranden har været en sjælden gæst i mosen med fire registreringer i DOF-basen frem til efteråret 2021. Et par blev set i Tårnsøen i slutningen af august. Siden 24. oktober har et par befundet sig i Stadagersøen, og de er her stadig i slutningen af november. Se mere om knarand. (10.21).

Fredningssager rejst vedr. Gråpilevej 24

Mange besøgende i mosen har sikkert bemærket, at der er kommet ny ejer på Lilleholm. Der er ryddet gevaldigt op i bevoksningerne, der er sat dyrehegn, og der er sat dyr ud.
Ejeren har flere planer, og enten har han selv søgt om fritagelse fra fredningsbestemmelserne eller også har Herlev Kommune og DOF Herlev indgivet indsigelser om overtrædelser.
Han har sat en bøgehæk, et raftehegn og et levende hegn med bl.a. fyr og gran i strid med fredningen.
Han har rettet Gråpilevej ud, udviddet den med mindst 1 m og påfyldt op til 0,5 m materiale på vejen.
At han har spærret vejen for gående og cyklister kører som en politisag.
Han har søgt om at få lov til at opføre en ny beboelsesejendom på 500 m2 og en maskinhal på 600m2. Det er bygninger på 4-8 m i højden hhv. 24 m og 30 m lange. Det må siges at være voldsomt til et fritidslandbrug på 16 tdr. land. Der var besigtigelse med Fredningsnævnet 15. oktober. Afgørelser kommer formodentlig snart. (10.21).

Ny art for Smør- og Fedtmosen

I dag så Peter G. og Jens M. en ny art for mosen, Lonchura striata. I følge Morten B. Hansen er det en mørk mågefinke en tamform af Lonchura striata. Det kan dog også være en hybrid mellem Lonchura striata og ‘noget andet’. Som det ses på foto er der tale om en udsluppet burfugl, da den har flere ringe på. Den var meget tillidsfuld og satte sig på et tidspunkt på armen. Den så lidt forfjusket ud, formodentlig en ungfugl.

Usædvanlig sommerfugl i mosen

2021 skulle være et godt sommerfugleår. Og der er også set mange sommerfugle i Smør- og Fedtmosen. Sørgekåben er ikke hverdagskost! Dette er den første registrede forekomst i vores mose. Den var meget glad for en udsmattet mirabelle. Den er meget stor med vingefang på 6,5-8 cm. Den er sjælden i Danmark. I år er der rigtigt mange sikkert som følge af den meget varme sommer.

Lappedykker skal lære at sluge stor fisk

De gråstrubede lappedykkere fra Stadagersøen er ved at lære den overlevende unge at sluge store bytter. Her går det ud over en rudskalle. Ungen kæmpede med den i mindst et kvarter.

Tårnenes dag uden publikum

Jan Sørensen (th) mødte ind kl. 05.00 og Jens Mortensen 5.45 for at tælle til årets konkurrence ‘Tårnenes dag’. Senere bidrog også Anne H., Michael D. og Peter G. til at kvalificere tællingerne. Allerede kl. 6 var de første 25 arter registreret, resten af dagen kom der yderligere 24. Det betød sammenlagt 49 arter. Det er nogenlunde, som det plejer, og vigtigst af alt, vi forsvarede vores sidsteplads!
Dagens hit var først 2 rovterner kl. 7 og en times tid efter 3 rovterner lige ud for tårnet. 10 minutter i lukketid dukkede en flok traner på 30 op højt på himlen.
I alt deltog 15 tårne i konkurrencen. Vi i Smørmosetårnet er sammen med Klydesøtårnet på Vestamager de flittigste deltagere, da vi har været med alle gange. Og vi deltager for at vise flaget for vores mose, ikke for at vinde! Pga. coronarestriktioner, opfordrede vi folk til ikke at dukke op. Det gjorde så 10-15 stykker alligevel, og det kunne vi rumme i tårnet. Til næste år vender vi tilbage med et sædvanligt publikumsvenligt arrangement.
Læs mere om landskonkurrencen. Og se mere om Tårnenes dag i Smørmosen. (05.21).

Hvinand med ællinger

30. april kom et kuld hvinællinger på 9 til verden. Peter Godtfredsen så dem først. Der er set hvinænder i to kasser: En ved Nattergalesøen, som har ruget i 3 uger. Der ligger 2 æg i kassen, den voksne har forladt den – med ni ællinger? En ved regnsvandsbassinet ved Gammelgårdsvej er set flyve ind. Ruger den endnu? Spændende at se, om der dukker et kuld mere op.


Og det gjorde der så 3. maj, hvor Steen Carstensen så en hun med syv ællinger i Svanesøen. (04.21).

Oprensning af Højlund Sø og Sdr. Frøstjerne Sø er tilendebragt

Arbejdet med at oprense de to søer er tilendebragt. De er tillige blevet forenet med en lille kanal. Hensigten med projektet har været at sikre hele området mod ekstremregn. Det bliver forhåbentlig med en forbedret vandkvalitet til gælde for fisk, padder, insekter og fugle.

Udvidelse af DOFs punkttællingsprogram

DOF har gennem mere end 40 år gennemført et punkttællingsprogram i hele landet. 3-400 steder bliver talt vinter og i ynglesæsonen. Siden vinteren 1981-82 og sommeren 1999 har Jens Mortensen talt fuglene i Smør- og Fedtmosen. I år er det udviddet med en tidlig ynglefugletælling omkring 1. april, dog kun på 12 punkter, hvor de andre tællinger omfatter 20 punkter. Der var ingen sjældenheder på turen. Gransanger var aktiv på 10 af punkterne, og der var tilllige gang i jernspurv, sangdrossel og de almindelige fugle i mosen.
Læs mere om DOFs punkttællingsprogram. Se tællingen for foråret samt de andre tællinger under rapporter. (04.21)

Overtrædelser af fredning på Boghvedeholm

Den nye ejer på Gråpilevej har fået ryddet meget op på de tilvoksede jorde, og planerne med at have dyr på markerne, er ved at blive realiseret. Der går allerede et par kalve og en håndfuld alpakaer på vestfolden. Og det skal han have ros for. Desværre tyder det på, at det ikke er noget, gæsterne i mosen skal have glæde af. Der er plantet en bøgehæk rundt om det meste af vestfolden, der fortsætter i et 100 m raftehegn. På den anden side af Gråpilevej er der plantet et 5 m bredt hegn med bla. fyr og gran. DOF har indklaget forholdene for Fredningsnævnet. Her ligger i forvejen en række indsigelser på bl.a. opførsel af telt, afspærring af Gråpilevej og oprensning af sø. Den sidste er dog udbedret.

Vandriksen er kommet ud af rørskoven

Vandriksen er er forholdsvis almindelig fugl i mosen. Man kan høre den året rundt, og der er måske 3-5 ynglepar. Den er sky, og holder sig inde i rørskoven. Om vinteren, når mosen fryser til, må den ud i åbent vand. Det har der været i februar, og på et meget publikumsvenligt stykke af Tibberup Å, lige ved Gråpilevej. Nogle gange er der set to på en gang.
Det må være mosens pt. mest fotograferede fugle. Der er et par fotos mere i galleriet.

Usædvanlige gæs i vinter

Vinteren igennem har der været 200-250 grågæs i mosen. Om dagen fouragerende på markerne, og i skumringen har man kunnet se flokken gå til kollektiv overnatning i Fugletårnssøen. I december 2020 har der været dage med 1-2 canadagæs/hybrid med grågås. I slutningen af januar 2021 blev der set en Blisgås, og et par dage efter en kortnæbbet gås. I første del af februar var der så en tajgasædgås blandt grågæssene lige ved kostien. I flg. Frank Desting den første observation i mosen af tajgasædgås. Sædgåsen – formodentlig samme eksemplar er stadig i mosen 20.4.21.

Kulden kom til mosen

6. januar kom den første sne, og noget af den smeltede ret hurtigt, men der kom lidt mere, og så kom kulden med temperaturer ned til -5-8 grader. De fleste søer frøs til og kun enkelte våger og Tibberup Å var isfri. Her har en fiskehejre fundet en fiskeplads hvor Fedtmosen har sit tilløb til åen.

Oprensning af Højlund Sø

Højlund Sø ligger i bunden af private villahaver, hvor sti 53 passerer Frøstjernevej. Søen har oprindelig været tænkt som sø til afledning af regnvand. Den bliver nu, januar 21, oprenset. I samme omgang bliver Søndre Frøstjernevej oprenset. Stien er spærret mens arbejdet pågår. Se søernes placering.

Vinterfugletælling

Jens Mortensen har været ude og foretage DOFs vinterfugletælling for 39. gang. Efter han er gået på pension har han henlagt tællingerne til hverdage. Her kan det konstateres at trafikstøjen fra Hillerødmotorvejen er voldsom på de tællepunkter, der ligger i smørmosen. Måske har det indflydelse på, hvor mange fugle, man kan høre. Der var markant færre antal individer end de foregående år, hvor der er talt i weekender. Se tællingen i sin helhed her punkttælling05.01.21. Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke var ringdue i mosen den dag. Se sammentælling af resultater fra vintertællinger på Rapporter.

2020

Gråpilevej 24 har fået nye ejer

I efteråret har besøgende ikke kunnet undgå at bemærke, at der er sket ting og sager på den yderste bondegård. De nye ejere har fået ryddet en masse på matriklen herunder gyldenris på den veste fold og træer og buske på det meste af den østre fold. Det er meningen, der skal gå kvæg i foldene.
Helt op til sti 53 har der altid ligget en sø. Også den har været fuldstændig vokset til. Ejeren havde søgt om tilladelse, da der er tale om en §3 beskyttet sø. Der er tilsyneladende gravet for dybt, og Herlev Kommune har stoppet arbejdet ind til videre. Der er forskellige andre ting, der er problematiske i forhold til fredningen bl.a. etablering af en hæk langs stien og yderligere opførelse af 100 m raftehegn. Se placering af Boghvedeholmsøerne.

2 små lappedykkere i Tårnsøen

Siden 21. september er der registreret lille lappedykker i Tårnsøen. 16. oktober var der hele to, der var aktivt fødesøgende. Spændende om de har tænkt sig at overvintre. Start december var der stadig en lappedykker.

Isfugl i Tårnsøen

Siden begyndelsen af september har isfuglen holdt til i Tårnsøen. Der er dage, hvor der er blevet set to eksemplarer. Den holder sig mest skjult, men man kan være heldig, at se den sidder på udkigsposten i søens nordøstlige hjørne. Lejlighedsvist tager den en runde, og man kan se den fantatiske farvedragt i blå, grøn og rødbrun.

Usædvanlig gæst i mosen – rovterne

Siden 2015 er rovternen set årligt i mosen. I 2020 har den vist sig næsten dagligt siden starten af juli. Man kan næsten stille uret efter den, da den ofte kommer mellem 13 og 14.
Nærmeste yngleplads er Saltholm, så den er på en længere rejse for at finde føde. Den 25.7. tog den en hurtig runde over mosen uden at dykke efter fisk og forsvandt mod vest.

Yngleparrene talt

 

Mange besøgende i mosen gør brug af Dofbasen, hvor man kan følge med i de seneste observationer. Her på siden er der dybt link til observationer fra Smør- og Fedtmosen i boksen ‘Se og indberet’ øverst til venstre.
Det er også muligt at finde opgørelse over ynglepar. De senere år har Frank Desting lavet opgørelsen. I år har han ladet opgaven gå videre til hjemmesideredaktøren, undertegnede Jens Mortensen. I år har vi dog begge bidraget, hvilket giver lidt forskellige tal. Måske sandheden ligger midt imellem.
Der har været rigtig gode yngleoplevelser i år. Først og fremmest Hvinanden, som ynglede for første gang i en af de opsatte kasser. Viben har nydt godt af rydningen af de to øer uden for tårnet, og et par fik 2 unger. Stæren ynglede med to par i  huller i en birk få meter fra tårnet. Tre par gråstrubet lappedykker havde succes med yngel, Dog gik de fleste unger til de første uger.

Tårnenes dag 2020 – aflyst

DOF havde som følge af Corona-krisen aflyst konkurrencen Tårnenes dag. Det afholdt dog ikke medlemmer af Gladsaxe-Herlev fuglegruppe at tælle fugle, når de nu alligevel var i tårnet d. 9. maj. Jan var på plads allerede kl. 5, og han havde talt det meste – 38 arter – da de øvrige medlemmer kom dryssende op ad dagen. I alt blev det til 48 arter. Blandt de mere spektakulære arter var 6 tækkende hvepsevåger, rød glente og så har et par bynkefugle været rastende på øen i flere dage. Mulig ynglende? For en ordens skyld var der på intet tidspunkt mere end 5 i tårnet og 5 på pladsen nedenfor. Se mere om tårnenes dag.

Ynglende hvinand – første gang i mosen

Første dag i maj er det første kuld hvinællinger sprunget ud. De ligger i regnvandsbassinet på hjørnet af Gammelgårdsvej og Valnæsvej. Det er på kanten af Smør- og Fedtmosen men i denne sammenhæng regnes det som det første vellykkede yngleforsøg i mosen. Det er lidt usikkert, om de er udruget i en af de opsatte kasser, eller i et hult træ i området. Der er netop sat en hvinandekasse op ved regnvandsbassinet, men den har ikke siddet der i 14 dage, så det kan ikke være herfra.

Ny ejer på Lilleholm

I marts er kommet ny ejer på Lilleholm, der ligger stort set midt på Gråpilevej. Vejen er blevet udviddet fra Værebrovejsiden. Marken ned mod Tibberup Å er blevet ryddet for gyldenris og andre vækster. Selve gården forventes også at gennemgå en større renovering.

Traner på vej nordpå

Så kom dagene med tidlig påske-østen og masser af trækkende traner – måske 15-20.000 – over hovedstadsområdet. Og mandag d. 23. marts gav det også genlyd af trompeteren over Smør- og Fedtmosen, hvor der blev registreret ca. 250 traner.

Gedde på vej

Denne gedde på knapt ½ m blev set i området/trappen mellem Valnæs Mose og Tibberup Å. Den virkede som om, den var blevet fanget i området, hvor vandet strømmede fra mosen og ned i åen. Den sprællede meget, lå og hvilede ind i mellem, så fandt den ud i det strømmende vand, og pludselig slog den et slag med halen og gled ned i åen. (9.3.2020)

Lille lappedykker overvintrer i mosen

Siden starten af december 2019 har en lille lappedykker holdt til i Tårnsøen. 22. januar 2020 er den stadig i mosen. Her foreviget med en rastende skarv. Dermed kan vi konstatere, at den første lille lappedykker nogensinde har overvintret i Smørmosen. Forhåbentlig bliver den her som ynglefugl.

Tidligt forår i mosen


Det er medio januar 2020. Det er 5-10 grader varmt. Musvågerne udfører territorie- eller parringsflugt. Mejserne tjekker kasser. Blishønsene kæmper drabelige kampe om territorier. Spætmejsen har også travlt med at markere territorie, men giver sig her tid til at kæmpe med en nød.

Fuglegruppens nytårstur


Traditionen tro holdt fuglegruppen nytårstur i Smør- og Fedtmosen 12. januar 2020.  Trods regn og nogen vind fra sydvest var vi i alt 9 deltagere på en hyggelig fugletur i mosen.
Fugle var der ikke mange af, nok grundet vejret, men vi havde dog fx. Fiskehejre, mange Grågæs, Tårnfalk ved Kildegården, Stor Flagspætte, Skovskade, Sumpmejse, Spætmejse, Halemejse, Sjaggere og Vindrossel, Kernebider, Dompap og Kvækerfinke.
Der blev også kigget på den spektakulære svamp Kødet Stjernebold i Fedtmosen.
Jens Mortensensen havde lavet en ‘pips-kupon’ med spørgsmål fra 38 års vintertællinger. Den var svær, men to deltagere fik 8 rigtige – og en lille præmie. (Foto: Frank Desting).

 

 

2019

 

Naturpleje i Smørmosen

I december 2019 er Herlev Kommune gået i gang med at rydde birk, pil og bævreasp på den meget store ø, der ligger lidt th for fugletårnet. Øen er blevet landfast flere steder mod syd/sydøst, og det bliver gravet fri, så øen bliver rævesikker. Det er som led i plejeplanen, og det har været et ønske fra fuglegruppen i mange år.

Tårnenes dag i Smørmosen lørdag d. 4. maj 2019 kl. 5-13

 

Sne og slud en lørdag morgen i maj og alligevel er humøret højt, når lokale ornitologer deltager i konkurrencen Fugletårnenes dag. Koldt var det, og det betød sikkert noget både for antal fuglearter og for antal besøgende. Med 41 arter indtog vi næstsidste pladsen i den landsdækkende konkurrence, hvor 19 tårne deltog. Vi er med hver gang og forsvarer vores tårn. Se mere på Facebook.

Se Resultatliste Tårnenes dag 2006-2019 med alle de sete arter gennem årene.

Nytårstur 6.1.2019 kl. 9.30-12

Gladsaxe Fuglegruppe har skiftet navn til Gladsaxe og Herlev Fuglegruppe. Det blev markeret på årets første udflugt i Smør- og Fedtmosen i forrygende flot vintervejr, og de to første stære fløj over mosen. Fuglegruppen har fortsat adressen <>, og Frank Desting har også oprettet en facebookgruppe https://www.facebook.com/groups/1119795288176433/. Hjemmesiden her vil fortsat være et sted, hvor vi samler viden om mosen mere end at kommentere dagsaktuelle observationer m.m. Dog kan du altid se de seneste observationer af fugle i mosen på punktet ‘se og indberet observationer’.

 

2018

 

Årets første gæslinger 2018

Et par gæs med 3 gæslinger lige ved tårnet d. 29. april. Det må være første kuld i år.

Sjælden vintergæst i Tibberup Å

Med års mellemrum kan man være heldig at se vandstæren i den isfrie Tibberup Å, lige hvor Gråpilevej krydser åen.

 

2017

 

Eftersommer i mosen

Hvis dyre- og fugleliv forekommer lidt stille her i august, kan man glæde sig over blomsterpragten som her
langs Kostien med valmuer, kornblomster og margueritter.

Det er også en god tid for sommerfugle. Her Græsrandøje, Nældesommerfugl og Dagpåfugleøje.

 

Forår i mosen

Grstr.lapp.3.17aw

Allerede i midten af marts er tre par gråstrubet lappedykker ved at etablere sig
som ynglepar i Tårnsøen, hvor det forhåbentlig bliver med en publikumsvenlig
rede, i Nattergalesøen og i Stadagersøen.

Vinter i mosen

Svaner_2_17

I februar kom så sneen og frosten. Svaneparret ‘Blå CCY’ og ‘Gul YHO’ har
tidligere på dagen kunne svømme i grødisen. Nu må de gå langs sporet tilbage
i Tårnsøen.

 

2016

SvaleungerfodresA

Tårnfalkeunger

Overraskelser ved Kildegård.

Landsvale som årligt har rede ved Klausdal er nu også registreret som ynglende ved Kildegård. Reden i shelteret rummer hele fem sultne unger.

I den nye falkekasse på vestsiden af Kildegård ses to dunede unger stikke hovederne ud af kassen. Derudover er der to udfløjne unger fra den gamle kasse på østsiden.

 

 Nikkende-hullæbe-1

Sjælden orkidéart i smørmosen

Nikkende hullæbe er en forholdsvis sjælden orkidè-art i Danmark. Den er fundet flere steder i Smørmosen i området ved fugletårnet. På trods af, at Herlev Kommune blev gjort opmærksom på voksestederne, og de var ude og mærke stederne af, blev begge planter mejet ned af slåmaskinen!

DN-Fugletur2016B

DN-Fugleturmaj16

Morgenfuglesangstur

DN arrangerede nattergaletur i Smør- og Fedtmosen d. 29- maj med Jens Mortensen som guide. Flere fra Gladsaxefuglegruppe deltog i turen og var med til at kvalificere buddene på arter. Dagens overraskelse var en syngende korttået træløber hvor åen krydser gråpilevej. (Foto: Teddy Hansen)

 

 

Tårnenes dag 2016

7. maj deltog Fugletårnet i Smørmosen for 10. gang i arrangementet Tårnenes Dag, en fredsommelig kappestrid mellem fugletårne i Danmark om at se flest arter på en dag.
Det blev til 47 arter i Smørmosen, hvilket er ny rekord for tårnet. Det rakte dog kun til en næstsidsteplads blandt de deltagende 19 tårne. Se liste på Dofbasen og læs mere om Tårnenes Dag.

2015

Tårnenes dag 

For første gang var der ikke alene tale om en national konkurrence, men også international, da tårne i Sverige og Finland har haft tilsvarende konkurrencer. Det betød, at hvor vi tidligere afviklede konkurrencen i august, som i Smør- og Fedtmosen er noget fuglefattig, så foregår det nu i begyndelsen af maj. Det kan ses af antallet af registrerede arter, der de foregående ti år har ligget på nogle og tredive, til at vi nu er rykket op på nogle og fyrre arter og sågar over 50.

Vinterfugletælling
Årets vinterfugletælling blev foretaget af Jens Mortensen d. 4.1.15. Det var solskin og noget blæsende på de åbne områder. Der blev registreret 29 arter, og det ligger på linje med foregående år. Topscoreren antalsmæssigt blev allike med knapt 200 individer – en meget stor flok på Kildegårdens jorde. Ingen usædvanlige observationer. Observationsskema for optælling på de 20 punkter kan ses under punktet rapporter.

 

2014

De efterladte svaneunger

Det er hårdt at være svaneunge i et sent kuld. Det gælder begge mosens par. De tre unger er knapt udvoksede, men forældrene har forladt dem. Den enlige unge holder til omkring Tårnsøen. Den er blevet forsynet med ring. De to andre fra Fedtmosen ses i de mindre søer og på Kildegårdens jorde.
Fuglemæssigt har en glædelig oplevelse været flere flokke af skægmejser. Dem kan vi håbe på flere af. Duehøg er også set ved flere lejligheder, så det er forhåbentlig en stationær vintergæst. (11.14)

Tårnenes dag d. 17. august kl. 6-12.

Tårnenes Dag er en konkurrence, hvor fuglekiggere i hele landet dyster om at se flest arter fra netop deres “tårn”. Tårnenes Dag afholdes i år for niende gang, og vi har deltaget hver gang med – og nogle år uden – tånet i Smørmosen! Vi er 10-12 lokale DOF’ere, der står for tællingen. Vi havde fornøjelse af ca. 15 gæster, der trodsede det noget ustadige vejr.
Vi fik 36 arter på dagen, og det var 7 færre end rekordåret 2013.
Vi fik flere usædvanlige arter for mosen: Lille flagspætte, hvidklire, hjejle og sildemåge. Se listen over dagens arter her. (8.14)

Sommerfuglesjældenhed på Kildegårdens jorder – Gul Høstsommerfugl

En usædvanlig gæst i mosen, en gul høstsommerfugl, gæstede mosen i midten af august. Det fik straks en del sommerfugleentusiaster til at aflægge mosen et besøg. Sommerfuglen var, som det ses på billedet, ikke særligt sky.

Valmue år

Det er mange år siden, der har været så rødt i mosen. Ud over valmuerne er der også store områder med blå kornblomster. Sikken en sommer. (6.14).

   

Forår med kamp om de gode redepladser

To par svaner udkæmpede en drabelig kamp i Tårnsøen i perioden 4.-6. april. De plejer at dele mosen mellem sig, så et par holder til i Smørmosen/Tårnsøen, og et par i Fedtmosen. (4.14)

   

Nye kasser til Hvinand og mejser sat op i Smør- og Fedtmosen

Gladsaxe naturgruppe har opsat tre fuglekasser til Hvinand i Smør- og Fedtmosen, der er placeret ved Valnæs mose, Nattergalesøen og Tårnsøen. Da der ved andre kasser til bestemte fuglearter har været problemer, f.eks spurve i stærekasser og alliker i uglekasser, har vi mærket kasserne specifikt til hvinand, vi skulle nødigt have, at f.eks en perleugle eller andet optager kassen før anden kommer 🙂 !  Som det ses på billedet er det, som sædvanlig Jens(på stigen) og Peter, der tager sig af det praktiske. (02.14)

Uglekasse genopsat

Stormen Bodil lagde træet med kassen ned. Gladsaxe naturgruppe har derfor flyttet kassen til et mere opret træ i nærheden. Peter Johansen og Jens var i gang den 12. januar 2014.

Vinterfugletællling

Dagen d. 4.1.14 var perfekt til årets vinterfugletælling, som Jens Mortensen har gennemført siden vinteren 1981-82, solen skinnede og der var noget vind. Faktisk var det så mildt, at flere arter opførte sig meget forårsagtigt med sang (grønirisk og gærdesmutte) territoriehævdende (blishøne og mejser) parsøgende (grågås) og flere mejser samt spætmejse havde taget kasser i besiddelse.

Dagen bød på 28 arter – det er nogenlunde som det plejer at være. Antalsmæssigt var det dog noget sløjt for flere arter fx solsort som kun optrådte på 7 punkter med i alt 11 individer. Det er bemærkelsesværdigt få. For 25 år siden var der til sammenligning i nærheden af 60 individer på 3/4 af punkterne. Men der bliver jo også fodret dygtigt i haverne rundt omkring, så forhåbentlig er de her. Tællingen med tilføjelser af det, der rørte sig mellem tællepunkterne kan ses på dofbasen.

2013

Juletur i Smør- og Fedtmosen søndag den 29/12 2013
Gladsaxe fuglegruppe arrangerer juletur med mødested på Kildegården kl. 10:00.
Vi går en tur i mosen og kigger på de almindelige vinterfugle, og vi kigger nok forbi Skovhornuglerne i Bagsværd.
Turen varer 2-3 timer og tilmelding foregår pr. mail over kontaktstedet http://groups.yahoo.com/group/gladsaxe_fuglegruppe/.
Husk varmt tøj, håndkikkert, kaffe og knas!

Træet med natuglekassen i Smørmosen faldt

Stormen Bodil nedlagde den 5.december 2013 desværre træet, som den nye natuglekasse var opsat i.

Moserådet
På mødet den 14.november 2013, blev moserådet skudt til hjørne, der var stor debat om strukturen og formen på rådet. Det blev derfor vedtaget, at initiativtagerne, Danmarks naturfrednings forening og Hjortespring naturpleje forening, samt de interesserede enkelt personer går i tænketank hen over vinteren. Der vil så blive afholdt et nyt møde i det nye år.
Det blev fra kommunernes repræsentanter og de fremmødte tilkendegivet, at  et råd eller gruppe er en god idé, så der skal findes en løsning på problemerne (opgaven).

Oktoberstormen lagde mange træer ned

Birketræer i Træbanken knækkede, den sidste rigtigt store pil ved Lilleholm faldt, stier blev blokeret af væltede træer og langs Værebrovej væltede flere træer og store grene ud over vejbanen. Mandag d. 28. oktober satte sit præg på mosen.

Tårnenes dag
Traditionen tro var tårnet i Smørmosen deltager i Tårnenes dag 18. august kl. 06.00-12.00 – en venskabelig kappedyst om at se flest arter fra landets fugletårne. Lokale DOF’ere fra Gladsaxe fuglegruppe var til stede.
Vi havde 43 arter på dagen, og det var 5 mere end sidste år og rekord for tårnet. Vi har deltaget alle gangene siden 2006 og med en enkelt undtagelse været en sikker nr. sidst. I år rakte det til en 20. plads og vi blev 6. sidst. Der er noget at forsvare fremover. Ny art på dagen og for mosen var lille kobbersneppe.
Læs mere på Tårnenes dag.

Restaurering af svanesøen
Herlev Kommune er gået i gang med et restaureringsprojekt for at genskabe en bedre vandkvalitet i Svanesøen. Dette foregår ved at vandplanter sættes ud i store net langs kanterne for at de kan få mulighed for at slå rod. Gennem mange år har den økologiske balance i søen været slået i stykker, bl.a. fordi besøgende i mosen fodrede – overfodrede – ænder.

Årets svanepar med en unge
Svaneparret med ringene Gul YHO og Blå CCY fik en enkelt unge, og familien holder til i Tårnsøen.

Ynglefugletælling
19. maj blev fuglene ‘skrevet i mandtal’, da den årlige ynglefugletælling blev gennemført. Største overraskelse var en hvinand syngende/territoriehævdende i Nattergalesøen i Fedtmosen. 10 syngende nattergale, den første gulbug i nordlige ende af Fedtmosen/baghaverne til Gråpilevej. 8-9 kærsangere og 1-2 rødstjerter, der efterhånden har været omkring Gråpilevej et stykke tid.

Hærværk i tårnet

Så skete det vi havde frygtet, siden tårnet blev indviet, den ene tavle er nu smadret og der er splintret glas i tårnet. Politi og Herlev kommune er orienteret.

2012

Vinter i mosen

Duehøg og fjeldvåge har indvarslet vinteren i mosen – og inden søerne frøs til blev der også observeret en enkelt stor skallesluger. Højdepunktet har indtil videre været en havørn, der blev set musene over mosen.
Gladsaxe Fuglegruppe går det nye år i møde med en småtur i mosen 6. januar kl. 10 med start fra Kildegården.

Tårnenes dag

19. august 2012 fra 6-13 deltog vi i Fugletårnenes dag. Der var medlemmer fra DOF Gladsaxe og Herlev til stede, med kikkerter og teleskoper. Det gode vejr trak godt 30 gæster i tårnet, og 38 arter blev det til i løbet af dagen – 1 art mere end sidste år. Ingen deciderede sjældenheder men overtrækkende gul vipstjert var der et par stykker af og en enkelt skovpiber. Se mere på Tårndag.

Knopsvanerne

3 par har forsøgt at yngle i smør- og Fedtmosen i denne sæson. 1 par i Nattergalesøen i Fedtmosen fik 2 unger (parret mærket med gule ringe EC8 og YY5). 1 par i Fedtmosen forlod reden – har efterfølgende holdt til i Valnæs Mose. 1 par i Tårnsøen i Smørmosen forsøgte med reder flere steder og endte med d. 11. juni at præsentere 3 unger. Søndag d. 24. juni var der kun en unge tilbage.

DN og DOFs nattergaletur d. 28. maj 2012

En lille trofast skare var stået tidligt op for at være med på den traditionsrige nattergaletur. Og nattergale blev der hørt – op til 10 syngende hanner. De blev godt nok akompagneret af en technofest i Træbanken, men den døede heldigvis ud ved 6-tiden. Alle de almindelige sangere var på banen.

Indvielse af fugletårnet søndag d. 22. april. kl. 11.

Fugletårnet var designet efter høring blandt brugerne. Det er lavere end det gamle, og af en meget mere stabil konstruktion. Naturvejleder Anja Hørnell (midt) fra Kildegården havde samtidig arrangement med indsamling af afffald i mosen i samarbejde med DN. Der var mødt mange op for at indvie tårnet.

Naturvejleder Torben Juhl (tv.) fra Kildegården og Bjarne Kaspersen Hansen (midt) fra Kommunalbestyrelsen i Herlev indviede tårnet. Peter Godtfredsen fra naturgruppen med Knud Flensted fra DOF og Kim Petersen, der har leveret fotos til fugleplancherne (th) med de almindeligste fugle i mosen. Her er det muligt via sin smartphone at høre fuglenes stemmer, da plancherne er forsynet med QR-koder. Plancherne er designet af elever fra Medieskolen Lyngby.

Februar 2012 – Rørdrum og ny uglekasse

I uge 7 2012 havde Smørmosen besøg af en rørdrum. Det er en forholdsvis sjælden gæst i mosen. Den er set fra tårnet – det nye tårn! – hvor der har været isfrit, der hvor Tibberup Å har sit udløb fra Smørmosen – og den er set flere steder langs åen.  Det betød også, at der kom det meste af den københavnske bestand af fuglekiggere. Vi var virkelig hotspot. Her foreviget sammen med en fiskehejre af Frank Desting.

Under renovering gik kassen i Smørmosen i haven ved Motorvejen i stykker – den havde hængt der siden 1970’erne.  Og efter en lettere istandsættelse i 2009, kom der 3 ugleunger i 2010. Så kunne kassen ikke mere. 18.2.12 kom en ny kasse op i et grantræ 10 m fra den gamle placering.

Naturgenopretning
Gladsaxe Kommune fortsætter med at rydde krat og rense op omkring flere af søerne. Selv lørdag d. 11.2. var kratrydderen i gang ved området for enden af Rødpilevænget.

Nyt fugletårn januar 2012
Der ventes på materialer og tårnet forventes færdigt i januar 2012. Vinteren kom og det blev februar. Nu står det der – et meget flot tårn.
Den officielle indvielse er sat til 22. april kl. 11, med deltagelse af Herlevs nye borgmester og medlemmer af Gladsaxe fuglegruppe.

2011

Nyt tårn på vej
Nov. 2011. Herlev Kommune har fundet penge på budgettet til et nyt fugletårn i Smørmosen. Fundamentet er klargjort først i november, så forhåbentlig står tårnet der inden frosten sætter ind.
Dec.2011. Så er smeden færdig, så arbejdet med dæk og brystning kan begynde.
Nytår. Så er dækket lagt og bænken sat op, nu mangler vi kun siderne.

Naturgenopretning
Gladsaxe Kommune er begyndt på at rydde krat og rense op omkring flere af søerne. Rydningen er begyndt nærmest Værebrovej/Hillerødmotorvejen. Her er det søen benævnt ‘Ø’ lige ved pensionisthaverne, der er blevet fritlagt.

Svaner med farveringe

Svaneparret i Fedtmosen fik i sommeren 2011 succes med 3 unger. De lever lidt mere skjult end parret i Smørmosen, men ses ofte i Tibberup Sø ved Træbankens nordvestelige hjørne. Her er de fanget med gumpen i vejret, hvor det så er muligt at aflæse svanernes ringe. Det er Gul JJ9 tv og Grøn YOA th. Ungerne er ikke ringmærket.
Den enlige svane i Smørmosen, der mistede magen tidligt i foråret efter forsøg med rede har E53. Naturgruppen undersøger svanernes ringmærkningshistorie, og den bliver bragt her på siden.

Tårnenes dag i Smørmosen søndag d. 21. august kl. 6-13 – Dagens hit lille skrigeørn.

For sjette gang deltog DOF og Gladsaxe Naturgruppe/Fuglegruppe i den landsdækkende konkurrence Tårnenes Dag, hvor fugletårne og udsigtspladser over det ganske land konkurerer om at se flest arter. Godt nok har vi deltaget uden tårn de sidste par år – det brændte i 2009 – og arter har vi traditionelt ikke mange af. Alligevel kom vi ud af dagen med et for mosen på tårnenes dag rekord stort antal arter – 37 – og ikke alene fiskeørn, men også dagens totale overraskelse lille skrigeørn var blandt de sete. på trods af oversvømmede stier trodsede 15-20 gæster forhindringerne og besøgte os. Tak for det. Og blandt de deltagende 17 tårne generobrede Smør- og Fedtmosen sidstepladsen. Og vi stiller gerne op igen til næste år.
Se mere på Tårnenes dag.

Det er farligt, at have hunden gående uden snor !

Herunder ses “Emma”, hun blev angrebet af en gråande ælling !, på næste billede ses ejeren, der røg på røven på den mudrede brink i et forsøg på, at redde Emma. Heldigvis kunne Emma redde sig selv og slog, som det ses ællingen ihjel.
Husk derfor, at tage hunden i snor !

Rekordmange grågæs i mosen

9-10 par grågæs har fået gæslinger – 67 i alt. Der er 7 par i Smørmosen, 2 par i Valnæs mose og et par gemmer sig i en af moserne på Kildegårdens jorde.
De 7 par i Smørmosen har tilsyneladende lavet fælles børnepasning, da det har været svært at opgøre hvor mange gæslinger, det enkelte par har. en dag er det et antal og dagen efter kan det være et andet antal.

Forhåbentlig overlever kuldene de mange løse hunde og ikke mindst rævens tilbagekomst og minkens fortsatte tilstedeværelse i mosen. 7.5.11.

Kogræsserforeningens kalve på græs
Hjortespring Naturpleje har sæt sommerens kalve på græs. De kommer fra en bonde på Møn og skal æde sig fede i løbet af sommeren og være med til at pleje Kildegårdens jorde. 7.5.11.

Forår i mosen – fuglekasseprojektet
Det er blevet april. Jernspurven har ladet sin trille lyde i et par uger, og nu er gransangeren kommet med i koret – dertil kommer så alle standfuglene fx ringduerne. Grågæssene har etableret sig, og redepladserne er ved at blive indtaget. Det første svanepar er ankommet. En uglekasse ved Gråpilevej er besat.
Gladsaxe Naturgruppe står bag et fuglekasseprojekt støttet af Friluftsrådet. De sidste 6-7 år har der hængt 85 kasser i Smørmosen, nu er der kommet yderligere 15 op i Fedtmosen, så der i alt er 100 kasser. Langt de fleste har rummet musvitter, blåmejser og sumpmejser, men der har også været enkelte skovspurve, stære og broget fluesnapper. Kasse nr. 100 havde hængt i mindre end to minutter da den blev undersøgt af såvel musvit som sumpmejse.

Så faldt pilen
Under stormen d. 7.-8. februar 2011 faldt mosens karakteristiske piletræ. Det står i mosens nordlige del lige ved nyttehaverne ved Værebrovej.
Som nævnt længere nede her på siden, blev der konstateret svolvporesvamp i træet i efteråret.  Kommunen ville herefter beskære det nænsomt. Nu gjorde stormen det meste af arbejdet. Den er nu blevet stynet, og står som en 5-grenet skulptur som minde om fortiden. Træet har givet redeplads til bl.a. flagspætte, stær og spætmejse.

Vinterens sidste fugletur
26 februar arrangerer Gladsaxe Fuglegruppe tur i mosen med start på Kildegården kl. 10. Her er der mulighed for at se de første forårsbebudere som Grågås, Vibe, Stær og Sanglærke. Endvidere skulle der være god chance for at se kernebider, som der er talt op til 20 af ved Valnæsvej.

2010

Vinterfugletælling
Siden vinteren 1981-82 har Jens Mortensen årligt optalt vinterfuglebestanden som en del af DOFs vinterfugletælling. I år var mosen fuldstændig snedækket, og det betød et begrænset antal arter, da det er vanskeligt at finde føde for fuglene. 22 arter blev det til bl.a. duehøg, der ser ud til at være stationær, pænt mange dompapper, 4 træløbere/korttåede træløbere (undertegnede kan ikke skelne dem – og slet ikke når de er tavse) og så trak 3 canadagæs over mosen. Se resultat af tælling på dofbasen.

Svampetur

På tur i mosen 12. september arrangeret af Gladsaxe Fuglegruppe og DN fandt svampeeksperten Henrik Mathiassen 60 svampearter – heruder 19 arter som ikke tidligere er fundet i mosen. Den fugtige eftersommer har uden tvivl været medvirkende årsag til de mange arter.

Tårnenes dag 2010
Smør- og Fedtmosen deltog for 4. gang i tårnenes dag søndag d. 22. august kl. 8-13. Fugletårne og udsigtsplatforme i hele Danmark deltager i en venskabelig konkurrence om at se flest arter. Årets tælling gav 32 arter – endnu engang svigtede mosens almindeligste ynglefugl – solsorten. Den vil bare ikke vise sig i nærheden af tårnet denne dag. Se resultatet.

 

Årets unge i Musvågereden
En unge blev det til i reden på marken/hestefolden ved Lilleholm/Gråpilevej. Sås med den ene voksne fodrende og den anden kredsene ovenover.

Nu også ynglende skovhornugler
De seneste aftener 21.,22. og 23. juni har kvarteret omkring Værebrovej, Rødpilevænget, Kildemosen og Vandkarsevej været præget af skrigende fra en flok tiggende skovhornugleunger (3 måske flere). Reden har formodentlig været i en gammel kragerede i en af haverne langs mosen.
I en årrække har der været en gruppe skovhornugler, der har haft vinterkvarter på Frøstjernevej. Måske er det nogle herfra, der har slået sig ned og ynglet.
Et fantastisk rovfugleår med ynglende natugle, skovhornugle, et par musvåger med 1 unge, tårnfalk i kassen ved Kildegården og jævnlige besøg af fouragerende rørhøg.

Alarmerende udvikling i gåsebestanden
En optælling af gåsebestanden i Valnæs Mose viste d. 19 juni 2010, at der var forsvundet 1 voksen fugl og
4 gæslinger. Er det løse hunde, der æder gæslinger og voksne fugle? Eller skyldes det, at ræven atter har etableret sig i mosen. Et par er set med unger i Fedtmosen.

juni 2010

Ynglestatus to måneder henne i sæsonen. Umiddelbart ser det ud til at de to par gråstrubede lappedykkere begge har opgivet at yngle i år. Der ligger et par rastende i Fugletårnssøen og et par rastende i Valnæs Mose.
Svaneparret ruger – og så går de af reden – ruger igen – går af reden. Mon der kommer unger ud af det?
Grågæssene, 7 par i år, og deres gæslinger er ved at være udvoksede. Ret hurtigt mistede 2 af parrene i Fugletårnssøen hver en gæsling. Værre ser det ud i Valnæs Mose. Begge par fik 4 gæslinger. I det ene par er kun den ene voksne tilbage med 1 gæsling. Det andet par har fortrukket til Stadagersøen. Her er 1 eller 2 voksne samt 2 eller 3 unger tilbage. Er det løse hunde, der har været på færde her? Ved den ene ende af Valnæs mose flød det med gåsefjer.

Maj 2010

Hjemmeside om Smør- og Fedtmosen i Gladsaxe og Herlev kommuner blev offentliggjort. Bag siden står Gladsaxe Naturgruppe v. Peter Godtfredsen og Jens Mortensen. Intensionen er at samle viden om Smør- og Fedtmosen og gøre den tilgængelig for mosens brugere og andre interesserede. Hjemmesiden er langt fra færdig. Vi håber også brugerne vil være med til at forbedre siden og komme med forslag og oplysninger.

April 2010 

Så skete det d. 12.4. 3 ugleunger forlod den gamle kasse i Smørmosen. Ungerne forlod området allerede dagen efter. Der har ikke været registreret ynglende natugle i Smør- og Fedtmosen siden 2001, hvor der kom 5 unger. Kassen blæste ned året efter. Der er opsat 2 kasser i Smørmosen, 1 i Fedtmosen og yderligere 3 kasser i villahaver i mosens nærhed.

Den 12. april hørtes første syngende munk i Fedtmosen ved Tibberup Å/Frøstjernevej.
Første uge i april er der optalt mellem 10 og 15 syngende gransangere.

 

[/wc_column][/wc_row]