Moselodder i Gladsaxes del af Smørmosen

Haverne på Smørmosestien – langs Hillerødmotorvejen

I Gladsaxe Kommunes del af Smørmosen er de kommunalt ejede lodder angivet med 2-I. 16 lodder var i privat eje. Et par af dem var fra tiden med udstykningen af lodderne havnet som en del af virksomhederne på den anden side af Hillerødmotorvejen.

I 1980’erne var der en lille halv snes sommerhuse på gamle tørvelodder i Smørmosen, fem af dem i Gladsaxe Kommune. Da tørvegravningen ophørte efter 1. verdenskrig, blev lodderne videresolgt, og de blev brugt som sommerhusgrunde. I Gladsaxe Kommune var den tørre del af Smørmosen den, der var tættest på motorvejen, så det har været så som så med herlighedsværdien. Kunne man udelukke støjen, var der tale om små naturperler.
I løbet af 1990’erne blev 4-5 af husene helårsbeboet. Dette på trods af, at der godt nok var indlagt el men ikke vand. Ejerne byggede til og brugte grundene som oplagsplads for gamle biler og anden slags skrot. Dette var ikke hensigten med fredningen, og der var stadige klager fra bl.a. Naturfredningsforeningen.

Gladsaxe Kommune opkøbte lodderne, når de blev sat til salg. Det sidste lod blev handlet i midten af 2000’erne. Siden da er lodderne åbnet for offentligheden, og de får stort set lov til at passe sig selv.

Smørmosestien 10

  

For ikke så mange år siden kunne man se lågen til haven, lige  over for tunnellen under Hillerødmootorvejen. I dag kan man ane skellet i form af den meget lige bevoksning, der fører langt ind i mosen. Her lå huset, og betonfundamentet ligger her stadig. Vest for ligger sø nr. 101. Huset blev rømmet tilbage i 1980’erne. Kommunen købte grunden i 2002 for 308.200 kr. (Matr. 6ge, Bagsværd).

Smørmosestien 16

   

Dette lille skur lå med indgang fra stien mellem nr. 10 og nr. 20. Havelodden var til salg i 1988, hvor Gladsaxe Kommune købte den. I nogle år havde den med sin lidt afsides beliggenhed, og efter at den var blevet forladt, enn tilværelse som tilholdssted for nogle af kvarterets unge. I dag er fårefolden på disse matrikler.  (Matr. nr. 5al og/eller evt 10hy).

Smørmosestien 20 (+ 22-24)

        

Familien Vaabengaard ejede i mange år Smørmosestien 20 (som også omfattede matriklerne nr. 22-24). Den lå bag hegn og en tømret låge. Grunden skrånede kraftigt, så vejen ned til huset gik først mod syd langs med skellet til motorvejen, dernæst mod vest ned langs skellet til naboen (en ubebygget grund) for så at dreje ind på grunden, hvor der var opført et helt lille skurby. Der var udsigt til egen lille sø, med en lille ø. Grunden blev fraflyttet i 2003, hvor Gladsaxe Kommune købte den for 750.000 kr. (Matr 5be + 10at og 22ah, Bagsværd)

Smørmosestien 32

       

Smørmosestien på et langt fladt stykke langs Hillerødmotorvejen inden man kommer til nr. 32, hvor der stod et bilvrag i indkørslen. Alle lodderne langs motorvejen førte flere hundrede meter ind i den ufremkommelige del af mosen. Nogle af lodsejerne havde gjort det hyggeligt med havemøbler, hvor de sikkert har kunnet følge med i flagspættens og rådyrets færd. Den blå havestol har i mange år været pejlemærke til, hvor man fandt ud af mosen igen. Gladsaxe Kommune købte grunden for 285.000 kr. i 2003. (Matr.6ga Bagsværd)

Smørmosestien 34

       

Huset blev opført af bryggeriarbejder Carl Jensen, Fuglegårdsvej i Gentofte, i 1955.  Han fik samme år af Gladsaxe Kommunes Bygningsdirektorat at vide, at huset er opført i strid med fredningsbestemmelserne, og at han skal foranledige huset fjernet senest 1. oktober 1955. frem til 1962 søger han årligt om dispensation til at beholde huset. (Smørmosestien34_sagsakter-1955Herefter sker der ikke noget, og huset bliver liggende.
Huset lå godt gemt i bevoksningen, man kan ane de røde vinduesrammer. Det var udbygget med en etage mere. Sommeren 2007 blev huset ryddet som et af de sidste. Der var drivhus, skure, og en masse skrot. Huset blev brændt af efter rydningen. Om det var ejeren eller entreprenøren eller kommunens folk, blev aldrig opklaret. Grundkøb var på dagsrordenen til Byrådsmødet d. 6. november 2007, pris 220.300 kr. (Matr. 6dq, Bagsværd)

Smørmosestien 38

   

Et grønt gasbeton hus lå på nr. 38. Også her en mindre oplagsplads for skrot. Dele af hegnet mellem nr. 38 og 40 kan stadig ses i mosen.

(matr. 15cæ, Bagsværd).

Smørmosestien 40

        

En af de mere lysåbne grunde i nr.  40. Et lidt større træhus, som man tydeligt kunne se, havde været ude for vokseværk med forskellige knopskydninger. i 2002 er vinduerne skoddet til for sidste gang. Året efter var det revet ned.
(matr. 10hh og 5 ao, Bagsværd).

Smørmosestien 44

        

Smørmosestien slutter i en lille trampesti op til cykelstien langs Hillerødmotorvejen. Den begynder 200 m inde på Gråpilevej regnet fra Værebrovej, hvor asfaltbelægningen slutter. Midt på billedet til venstre kan man se vendepladsen. Den sidste have, nr. 42, var i mange år ejet af Hertz. Han havde tilbage i 1970’erne givet Bjarne Jensen lov til at opsætte en uglekasse længst nede i haven (midterste billede), og i en lang årrække til op i 1990’erne, var der ynglende natugle. Se mere om natugle. Efterhånden var kassen ret medtaget. Og i efteråret tog Peter Godtfredsen og Jens Mortensen kassen ned, og reparerede den. Umiddelbart efter tog et uglepar kassen i brug og i april 2010 kom et kuld på 3 unger. Næste vinter lagde en storm træet ned. En ny kasse blev sat op i 2012 i en gran i nabohaven. Denne har kun været beboet af alliker.

Nr. 42 blev fraflyttet en gang i 1990’erne, og huset blev revet ned. Hurtigt derefter tog naturen over, som det ses på sidste billede. Under en af stormene i 2000’erne væltede et meget stort træ hen over grunden, og den er stort set ufremkommelig i dag.

(matr. 22ao).