Svaner, gæs, ænder og skalleslugere

Svaner og gæs

Knopsvane_6ungerA

Knopsvane* – fåtallig ynglestandfugl. Tidligere i 1960-70’erne en sjælden ynglefugl, og frem til midten af 00’erne, har der ikke været årlig succesfuld yngel. Siden da virker det, som om to par har delt mosen mellem sig med et par i Smørmosen omkring fugletårnssøen og et par i Fedtmosen.
Svanerne i mosen er som oftest mærket med tydeligt aflæselige plasticringe.

Svanehunnen med gul ring YY5 har været ynglende i Fedtmosen i over ti år. Indtil videre har hun haft tre forskellige mager. Se mere om svanen med YY5.

Se observationer af knopsvane på Dofbasen.

Læs mere om knopsvane og hør dens stemme på DOF.

 

Sjældne trækgæster:

Sangsvane (68 obs)

Pibesvane (4 obs)

 

Se observationer af Sangsvane på Dofbasen.

Se observationer af Pibesvane på Dofbasen.

Gaes2A

Grågås* – almindelig yngletrækfugl. Fra omkring 1977 har bestanden etableret sig med først 1-2 par – dernæst flere år i 1980’erne uden ynglesucces – og igen langsomt stigende til 7 par i 2009. Reden ofte synlig fra mosens stier, hvor parret skiftes til at ruge fra marts måned. I foråret opholder der sig 20-30 ungfugle på markerne – efterår og vinter op til over 200 individer.

Se observationer af grågås på Dofbasen.

Læs mere om grågås og hør dens stemme på DOF.

Blisgås ses på træk i familieflokke og lejlighedsvist enkeltindivider eller som det skete i marts 2021 familieflok, der raster i mosen.

Se observationer af Blisgås på Dofbasen.

Sædgås ses i to former tajgasædgås (foto) og tundrasædgås. Begge arter noteredes under et frem til 2016, og det er sandsynligt at der har været tale om tajgasædgæs, da tundrasædgåsen er sjældnere i vores del af landet.

 

Se observationer af Sædgås  på Dofbasen.

Se observationer af Tajgasædgås  på Dofbasen.

 

 

Kortnæbbet gås er truffet en enkelt gang i mosen.

Se observationer af Kortnæbbet gås på Dofbasen.

 

Bramgås jævnlig trækgæst – ses overflyvende i flokke. Enkelte individer slår sig ned for rast.

Se observationer af Bramgås på Dofbasen.

Læs mere om Bramgås og hør dens stemme på DOF.

Canadagæs1-16.10.08A

Sjældne trækgæster:

Canadagås (39 obs, ses trækkende på foto)

Se observationer af Canadagås på Dofbasen.

Læs mere om Canadagås og hør dens stemme på DOF.

Nilgås er set tre gange i 2008, 2022 og 2024, hvor en enlig nilgås holdt til i et par dage på Kildegårdens jorders vestlige del. Der er tale om en invasiv art, der ikke hører naturligt til i dansk natur, og Miljøstyrelsen opfordrer til at den bekæmpes/udryddes . (12.4.2024)

 

Knortegås er set trækkende – en flok på 60 – i 1993.

Se observationer af Nilgås på Dofbasen.

Læs mere om Nilgås og hør dens stemme på DOF.

 

Ænder og skalleslugere

Gråand1A

Gråand* – almindelig ynglestandfugl. Yngler i mosen og i haver i det omliggende villakvarter. Svært at opgøre antal ynglepar – måske 10. I Svanesøen kan der være op til 50 rastende ænder og i Fugletårnssøen 20-30 rastende.

Se observationer af gråand på Dofbasen.

Læs mere om gråand og hør dens stemme på DOF.

TroldandA

Troldand_unger_A

Troldand* – fåtallig yngletrækfugl. Fra 2006 er registret  ynglepar i Smørmosen. Det er usikkert om den fortsat er ynglende. Den er sky og holder sig i utilgængelige dele af mosen.

Se observationer af troldand på Dofbasen.

Læs mere om troldand og hør dens stemme på DOF.

Hvinand

Hvinand – Tidligere sjælden sommergæst, nu regelmæssig. Registreret i Nattergalesøen årligt siden sommer 2013 – også par. Der er opsat tre kasser til hvinand i mosen – en i Smørmosen og to i Fedtmosen. Nydam ved Bagsværd Sø huser en lille population af hvinænder, så arten er ynglende inden for Gladsaxes kommunegrænse. I foråret 2020 er der registreret rugende hun i kassen ved Nattergalesøen. Der er tillige set en hun med 2 pull. 1. maj 2020 i regnvandsbassinet ved Valnæsvej/Gammelgårdsvej.

Se observationer af hvinand på Dofbasen.

Læs mere om hvinand og hør dens stemme på DOF.

Krikand ses jævnligt rastende i mosen. De ses ofte i Krebsekloen helt oppe ved Kildegården. I foråret 2021 sås op til 14 krikænder rastende i Kildesøen – både hanner og hunner.

Se observationer af krikand i Dofbasen.

Pibeand er ikke årligt forekommende gæst i mosen.

Se observationer af pibeand i Dofbasen.

Knaranden har været en sjælden gæst i mosen med fire registreringer i DOF-basen frem til efteråret 2021. Et par blev set i Tårnsøen i slutningen af august af Peter G. og undertegnede. Siden 24. oktober har et par befundet sig i Stadagersøen (set af Anne H.), og de er her stadig i slutningen af november.

Se observationer af knarand på Dofbasen.

Læs mere om knarand og hør dens stemme på DOF.

 

Skeand er ikke årligt forekommende i mosen.

Se observationer af skeand i Dofbasen.

Taffeland sjældnere gæst i mosen. Ynglede tilbage i 1970-erne.

Se observationer af taffeland i Dofbasen.

 

Fåtallige og sjældne gæster
Gravand (2 obs),
Spidsand (4 obs),
Atlingand (3 obs),
Ederfugl (10 obs),
Sortand (2 obs)

Se observationer af gravand Dofbasen.

Se observationer af spidsand på Dofbasen

Se observationer af atlingand på Dofbasen

Se observationer af ederfugl på Dofbasen

Se observationer af sortand på Dofbasen

 

Stor skallesluger – fåtallig trækfugl (53 obs). Ses efterår og vinter i de større søer.

Se observationer af stor skallesluger i Dofbasen.

Lille Skallesluger er set et par gange i 2012 og igen senest marts 2021, hvor et par gæstede mosen i flere dage.

Se observationer af lille skallesluger i Dofbasen.

 

 

 

Kilder til ældre observationer:
Bjarne Jensen (BJ):’Ugler i mosen – En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen’ Martins forlag 1978.
Carsten Rahbek (CR):’Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen’ speciale 1984.