Svaner, gæs, ænder og skalleslugere

 Svaner og gæs

Knopsvane_6ungerA

Knopsvane* – fåtallig ynglestandfugl. Tidligere i 1960-70’erne en sjælden ynglefugl, og frem til midten af 00’erne, har der ikke været årlig succesfuld yngel. Siden da virker det, som om to par har delt mosen mellem sig med et par i Smørmosen omkring fugletårnssøen og et par i Fedtmosen.
Svanerne i mosen er som oftest mærket med tydeligt aflæselige plasticringe.

Se observationer af knopsvane på Dofbasen.

Læs mere om knopsvane og hør dens stemme på DOF.

Gaes2A

Grågås* – almindelig yngletrækfugl. Fra omkring 1977 har bestanden etableret sig med først 1-2 par – dernæst flere år i 1980’erne uden ynglesucces – og igen langsomt stigende til 7 par i 2009. Reden ofte synlig fra mosens stier, hvor parret skiftes til at ruge fra marts måned. I foråret opholder der sig 20-30 ungfugle på markerne – efterår og vinter op til over 100 individer.

Se observationer af grågås på Dofbasen.

Læs mere om grågås og hør dens stemme på DOF.

BramgåsA

Canadagæs1-16.10.08A

Bramgås jævnlig trækgæst – ses overflyvende i flokke. Enkelte individer slår sig ned for rast.

 

 

 

 

 

Sjældne trækgæster: Sangsvane (68 obs)– Pibesvane (4 obs) – Knortegås (1 obs) – Canadagås (39 obs, ses trækkende på foto) – Blisgås (13 obs). Disse ses oftest trækkende/overflyvende, sjældent rastende i mosen.
Nilgås er set en enkelt gang i 2008.

 

 

Se observationer af Bramgås på Dofbasen.

Læs mere om Bramgås og hør dens stemme på DOF.

 

Ænder og skalleslugere

Gråand1A TroldandA Troldand_unger_AHvinand

Gråand* – almindelig ynglestandfugl. Yngler i mosen og i haver i det omliggende villakvarter. Svært at opgøre antal ynglepar – måske 10. I Svanesøen kan der være op til 50 rastende ænder og i Fugletårnssøen 20-30 rastende.

 

 

 

Troldand* – fåtallig yngletrækfugl. Fra 2006 er registret  ynglepar i Smørmosen. Det er usikkert om den fortsat er ynglende. Den er sky og holder sig i utilgængelige dele af mosen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvinand – Tidligere sjælden sommergæst, nu regelmæssig. Registreret i Nattergalesøen årligt siden sommer 2013 – også par. Der er opsat tre kasser til hvinand i mosen – en i Smørmosen og to i Fedtmosen. Nydam ved Bagsværd Sø huser en lille population af hvinænder, så arten er ynglende inden for Gladsaxes kommunegrænse. I foråret 2020 er der registreret rugende hun i kassen ved Nattergalesøen. Der er tillige set en hun med 2 pull. 1. maj i regnvandsbassinet ved Valnæsvej/Gammelgårdsvej.

 

 

 

 

 

 

 

Fåtallige og sjældne gæster
Gravand (2 obs), Pibeand (22 obs),  Knarand (2 obs), Krikand (107 obs), Spidsand (4 obs), Atlingand (3 obs), Skeand (23 obs), Taffeland (30 obs, ynglede tilbage i 1970-erne), Ederfugl (10 obs), Sortand (2 obs)

Stor skallesluger – fåtallig trækfugl (53 obs). Ses efterår og vinter i de større søer. Lille Skallesluger (2 obs).

Kilder til ældre observationer:
Bjarne Jensen (BJ):’Ugler i mosen – En naturbeskrivelse af Smør- og Fedtmosen’ Martins forlag 1978.
Carsten Rahbek (CR):’Smør- og Fedtmosen – en undersøgelse af fuglepopulationen’ speciale 1984.

Se observationer af gråand på Dofbasen.

Læs mere om gråand og hør dens stemme på DOF.

 

 

Se observationer af troldand på Dofbasen.

Læs mere om troldand og hør dens stemme på DOF.

 

 

 

 

 

 

Se observationer af hvinand på Dofbasen.

Læs mere om hvinand og hør dens stemme på DOF.